Česká obchodní inspekce vyhodnotila kontroly zaměřené na tuhá paliva. Inspektoři v roce 2022 kontrolovali dodržování požadavků zákona o ochraně ovzduší při prodeji tuhých paliv. Dále kontrolovali dodržování zákazu užívání nekalých obchodních praktik, zásad poctivosti prodeje a plnění informačních povinností. Celkem provedli 38 kontrol u hospodářských subjektů a u 10 z nich zjistili porušení zákona o ochraně spotřebitele.

Česká obchodní inspekce v minulém roce kontrolovala dodržování povinností při prodeji tuhých paliv stanovených zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší („zákon o ochraně ovzduší“), v rozsahu kvalitativních ukazatelů stanovených prováděcím právním předpisem k zákonu, kterým je vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší. Dále byla kontrolní akce zaměřena na dodržování zásad poctivosti prodeje a poskytování služeb, dodržování zákazu užívání nekalých obchodních praktik a plnění informačních povinností ve vztahu k nabízenému sortimentu výrobků.

Kontrolovanými subjekty byly podnikající fyzické a právnické osoby uvádějící tuhá paliva na trh ČR nabízející prodej tuhých paliv a další osoby vyvíjející obchodní aktivity v oblasti prodeje a poskytování služeb souvisejících s prodejem tuhých paliv.

Česká obchodní inspekce od 1. srpna do 31. prosince 2022 provedla 38 kontrol u hospodářských subjektů a porušení právních předpisů zjistila u 10 hospodářských subjektů v 17 případech. Jednalo se o porušení povinností stanovených zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Nejčastěji při prodeji tuhých paliv docházelo k tomu, že prodávající neinformoval spotřebitele jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (8 případů – § 14 odst. 1), nesplnil povinnost spotřebitele řádně informovat o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění – reklamace, spolu s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit (4 případy – § 13 odst. 1) a ve dvou případech porušil povinnost prodávat výrobky ve správné hmotnosti (§ 3 odst. 1 písm. a). Též bylo zjištěno, že prodávající použil neověřené měřidlo (§ 3 odst. 1 písm. d).

Při kontrolní akci bylo odebráno celkem 21 vzorků tuhých paliv, z toho 13 vzorků uhlí volně ložených a 8 vzorků výrobků výlisků z biomasy nabízené v obalu od výrobce (5x dřevěné pelety a 3x dřevěné brikety). Všechny odebrané vzorky vyhověly kvalitativním ukazatelům stanovených vyhláškou č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb.

Uložená opatření Česká obchodní inspekce zatím za uložila za porušení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v 7 případech pokuty příkazem na místě ve výši 7 500 Kč. Vážnější porušení jsou řešena ve správním řízení, ve kterých bude rozhodnuto také o výši pokut.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno