Česká obchodní inspekce v minulém roce kontrolovala, zda elektrokoloběžky dodávané na trh ČR splňují požadavky příslušných zákonů, nařízení a norem. Celkem zkontrolovala 29 výrobků a nedostatky zjistila u 16 výrobků.

Česká obchodní inspekce kontrolovala v roce 2022 elektrokoloběžky. Celkem v této oblasti provedla 27 kontrol (19 distributorů, 3 výrobci, 3 dovozci, 2 zplnomocnění zástupci), u kterých prověřila 29 výrobků. Kontrolovanými výrobky byly elektrokoloběžky bez sedadla, které nejsou považovány za hračku, a s maximální konstrukční rychlostí 25 km/h.

ČOI zjistila nedostatky u 16 výrobků. Inspektoři ČOI se zaměřili u distributorů především na kontrolu značení a průvodní dokumentaci elektrokoloběžek, u výrobců a dovozců pak na kontrolu splnění podmínek pro uvedení výrobků na trh. Ověřovali, zda je k výrobkům přiloženo ES prohlášení o shodě, návod k použití v českém jazyce a zda tyto dokumenty obsahují další požadované informace. U některých výrobků bylo zjištěno více nedostatků současně. Konkrétně se jednalo: v 9 případech to byly nedostatky v ES prohlášení o shodě, kdy v 6 případech nebylo přiloženo k výrobku, ve 2 případech obsahovalo administrativní nedostatky a v 1 případě nebylo poskytnuto v českém jazyce. Ve 4 případech byly zjištěny nedostatky v návodu k použití, kdy ve 2 případech nebyl přiložen k výrobku, v 1 případě byl přiložen pouze v cizím jazyce a v 1 případě obsahoval administrativní nedostatky. Ve 12 případech byly zjištěny nedostatky v označení výrobku, kdy v 5 případech nebylo uvedeno označení výrobce včetně adresy, ve 3 případech nebyly uvedeny bezpečnostní informace v českém jazyce a ve 4 případech nebyl uveden rok výroby.

Česká obchodní inspekce za zjištěné nedostatky uložila 5 pokut příkazem na místě v celkové hodnotě 33 000 Kč a 5 pokut příkazem ve správním řízení v celkové hodnotě 105 000 Kč. V 1 případě byl podán návrh na zahájení správního řízení, ve 2 případech správní řízení probíhá a v 1 případě bylo porušení řešeno domluvou.

V rámci této kontrolní akce ČOI odebrala 7 vzorků výrobků, u kterých byly provedeny laboratorní zkoušky ověřující, zda výrobky splňují základní požadavky nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení, v platném znění. Provedeným zkouškám všechny vzorky vyhověly.

__________________________________________________________________________________

Kontrolovaná legislativa:

  • zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky
  • zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávaní na trh
  • nařízením vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení (směrnice 2006/42/ES)
  • nařízením vlády č. 117/2016 Sb., o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh (směrnice EMC 2014/30/EU)
  • nařízením vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (směrnice RoHS 2011/65/EU)

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno