Ráda bych se zeptala, jak je to u povinnosti nahlášení změny v počtu osob v nájemním bytě. V městském domě je osm nájemních bytů. V jednom z bytů bydlí slečna s ročním dítětem. Její přítel, otec dítěte, zde není hlášen, jezdí za nimi zhruba 4x týdně, kdy tu přespí, zbytek tráví v jiné obci, kde bydlí v maringotce. Ač v našem domě hlášen není, chová se tu jako nájemník, dokonce nám v domě začal zanášet společné prostory věcmi a zamykat si je, což teď řešíme s pronajímatelem (bylo mu nařízeno to vyklidit a odemknout). V nájemní smlouvě máme uvedeno, že nájemce oznámí pronajímateli neprodleně změny v počtu osob, u nichž lze předpokládat, že budou v bytě déle než dva měsíce. Jak je to tedy s člověkem, který v bytě tráví jen několik dní v týdnu? Měl by být do bytu nahlášen?

Odpověď – 1. část

Úvodem mi dovolte uvést, že jelikož neznám veškerá specifika Vašeho případu, a to konkrétně detaily předmětné nájemní smlouvy, ani další podmínky města k pronájmu bytů, budu vycházet v níže uvedené odpovědi ze zákonné úpravy, konkrétně pak ze zákona č. 89/2012 Sb., neboli občanského zákoníku (dále jen „OZ“).

Obecně lze uvést, že nájemce má dle OZ právo přijímat do své domácnosti kohokoliv, a to i bez souhlasu pronajímatele. OZ si klade za cíl ochránit nájemce v jeho právu rozhodnout se, s kým bude ve své domácnosti žít, koho přijme za člena své domácnosti, přičemž toto jeho právo nemůže být na úkor nájemců dalších bytů nebo pronajímatele.

Pronajímatel má též právo požadovat po nájemci, aby jeho domácnost nebyla přeplněna a žil v ní pouze počet osob přiměřený velikosti bytu. Jde o zachování hygienických podmínek pro bydlení, s čímž ovšem souvisí i otázka náležitého a vhodného užívání bytu nebo zde instalovaných zařizovacích předmětů. Vzhledem k tomu je stanovena nájemci oznamovací povinnost v případě přijetí nového člena do domácnosti.

Nájemce je dle OZ povinen bez zbytečného odkladu oznámit toto zvýšení počtu osob žijících v jeho domácnosti v bytě pronajímateli. Znalost počtu osob nacházejících se v bytě je pro pronajímatele důležitá zejména z důvodů bezpečnosti.

Oznamovací povinnost se netýká pouze osob, které žijí s nájemcem jako členové jeho domácnosti trvale, ale také osob, které nájemce navštěvují a případně zde zůstávají po dobu své návštěvy bydlet. V případě těchto „návštěv“ platí, že jsou započítávány do počtu osob žijících v bytě.

Odpověď – 2. část

Jako nejzazší doba, v níž nájemce musí toto oznámení učinit, je stanovena doba dvou měsíců od okamžiku, kdy k navýšení počtu osob žijících v bytě ve společné domácnosti s nájemcem došlo.

Pokud by nájemce ani v této lhůtě dvou měsíců poté, co nastala změna, nesplnil svoji oznamovací povinnost a neprovedl oznámení zvýšení počtu osob žijících v bytě pronajímateli, je to vnímáno jako porušení povinností nájemce. OZ výslovně uvádí, že se nejedná o běžné porušení, nýbrž o závažné porušení povinnosti nájemce. Současně platí, že pokud by u nájemce docházelo opakovaně k podobnému jednání a své povinnosti by soustavně neplnil, docházelo by ke sčítání dílčích pochybení nájemce a tím zvýšení intenzity porušování jeho povinností.

Závažné porušení povinnosti dosahuje sice nižší intenzity než např. hrubé porušení povinnosti, nicméně pokud by se závažné porušení opakovalo, šlo by již o hrubé nebo dokonce zvlášť závažné porušení, které lze sankcionovat výpovědí z nájmu s tříměsíční výpovědní dobou, nebo dokonce výpovědí bez výpovědní doby. Vždy je však třeba přihlížet ke všem okolnostem daného případu.

Vzhledem k výše uvedenému a vzhledem k Vámi poskytnutým informacím, lze doporučit písemně upozornit nájemkyni na porušení shora uvedené povinnosti. Současně doporučuji konfrontovat nájemkyni daného bytu se vzniklou situací a se sankcemi, které jí hrozí.

Zdroj: JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář GÜRLICH VÍTEK & PARTNERS

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno