Mám problém s majitelkou bytu, která mi po šesti letech po proběhlé rekonstrukci zakazuje chovat v bytě mého psa. Má na to právo? Do této doby jí to nevadilo, přičemž se pes chová vzorně, nikdy jí nic nezničil. Dále bych se chtěl zeptat, zda mám nárok na uhrazení částky za náhradní ubytování, které jsem si musel najít po dobu rekonstrukce a bylo mnohem dražší než v tomto podnájmu. A poslední otázka. Mohu se nějak bránit proti tomu, že už mi majitel nechce prodloužit nájemní smlouvu?

Odpověď – 1. část

Předně si Vás dovoluji upozornit, že jelikož neznám veškerá specifika Vašeho případu, budu ve své odpovědi vycházet z platné právní úpravy, a to konkrétně ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Nájemce má dle občanského zákoníku právo chovat v bytě zvíře za předpokladu, že nepůsobí jeho chov pronajímateli nebo ostatním obyvatelům domu obtíže nepřiměřené poměrům v domě. V opačném případě je pak nájemce povinen hradit pronajímateli zvýšené náklady na úklid společných částí domu, které v důsledku chovu zvířete vznikly.

Pronajímatel Vám tedy nemůže zakázat chovat v bytě Vašeho psa. Může po Vás nanejvýš požadovat úhradu výše uvedených nákladů.

Odpověď – 2. část

Ohledně Vámi popisované rekonstrukce, nájemce je povinen strpět úpravu bytu nebo domu, popřípadě jeho přestavbu nebo jinou změnu, jen nesníží-li tato úprava hodnotu bydlení a lze-li ji provést bez většího nepohodlí pro nájemce, nebo provádí-li ji pronajímatel na příkaz orgánu veřejné moci, anebo hrozí-li přímo zvlášť závažná újma. V ostatních případech je potřeba k takové úpravě souhlas nájemce.

V případě, že se nájemcův souhlas k provedení úpravy bytu nebo domu nevyžaduje, má pronajímatel právo započít s prováděním prací až poté, co se vůči nájemci zaváže poskytnout přiměřenou náhradu účelných nákladů, které nájemci vzniknou v souvislosti s vyklizením bytu, a zaplatí nájemci na tyto náklady přiměřenou zálohu. Do těchto nákladů patří mimo jiné i náklady nájemce na náhradní ubytování.

Váš pronajímatel se Vám měl tedy před započetím prací zavázat, že Vám poskytne náhradu účelných nákladů mj. za náhradní ubytování a poskytnout Vám na tyto náklady přiměřenou zálohu.

Jestliže k tomuto ve Vašem případě nedošlo, můžete se této náhrady účelných nákladů domáhat, a to tak, že pronajímatele nejdříve písemně vyzvete k splnění této jeho povinnosti. Pokud tak pronajímatel ani tak neučiní, můžete se splnění svého nároku domáhat soudní cestou.

Ohledně odstraňování nábytku a spotřebičů ze strany pronajímatele během rekonstrukce uvedu, že pronajímatel je povinen udržovat byt po dobu nájmu ve stavu způsobilém jeho užívání.

Pokud by Vám tyto změny znemožňovaly řádné užívání bytu, máte jakožto nájemce právo vypovědět nájem na dobu určitou, změní-li se okolnosti, z nichž jste při vzniku závazku ze smlouvy o nájmu zřejmě vycházeli, do té míry, že po Vás nelze rozumně požadovat, abyste v nájmu pokračoval.

Odpověď – 3. část

Nakonec, co se týče skončení nájmu bytu, si dovoluji uvést, že platí, že nájem je znovu ujednán na stejnou dobu, na jakou byl ujednán dříve, pokud nájemce pokračuje v užívání bytu po dobu alespoň tří měsíců po dni, kdy měl nájem bytu skončit, a pronajímatel nevyzve v této době nájemce, aby byt opustil. Taková výzva přitom vyžaduje písemnou formu.

Je tedy v zásadě na pronajímateli, zda dojde k pokračování nájemního vztahu v případě, kdy má nájem dle nájemní smlouvy skončit. Pronajímatel nemusí mít k neprodloužení nájmu žádný zvláštní důvod, musí pouze dodržet písemnou formu výzvy k opuštění bytu.

Pokud ve Vašem případě pronajímatel předesílá, že Vám nájem neprodlouží, nemůžete se proti tomu tedy nijak bránit.

Zdroj: JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář GÜRLICH VÍTEK & PARTNERS

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno