Chtěl bych se zeptat, zda existuje nějaká možnost, jak se bránit rozhodnutí členské schůze družstva, že budou všichni členové platit příspěvek do fondu oprav ve stejné výši bez ohledu na velikost bytu. Jedná se o družstvo s 18 byty o průměrné velikosti 71 m2, z toho 5 malých bytů 39,5 m2 a zbývajících 13 bytů 83 m2. Přijde mi to nelogické a nespravedlivé, navíc bez šance přehlasovat většinu s většími byty, pro které je současný stav výhodný.

Odpověď – 1.část

Předem si dovoluji uvést, že bez znalosti všech aspektů vaší situace, především tedy stanov vašeho bytového družstva, budu vycházet z platné právní úpravy, a to především ze zákona o obchodních korporacích.

Každý člen bytového družstva jako nájemce družstevního bytu je povinen hradit nájemné, v němž jsou účelně vynaložené náklady bytového družstva vzniklé při správě těchto družstevních bytů, včetně nákladů na opravy, modernizace a rekonstrukce domů, ve kterých se nacházejí, a příspěvků na tvorbu dlouhodobého finančního zdroje na opravy a investice těchto družstevních bytů. Tyto finanční prostředky jsou vlastnictvím bytového družstva, nikoliv člena.

Je však možné mít navíc ve stanovách zakotvenou povinnost členů přispívat na hrazení potřebných úprav domu do fondu oprav. Výše příspěvku do fondu oprav není zákonem stanovena a o jeho výši rozhoduje členská schůze kvorem stanoveným ve stanovách bytového družstva. Na členské schůzi rovněž je, aby stanovila způsob výpočtu tohoto příspěvku do fondu oprav, ten může být dán např. pevnou částkou či podle podlahové plochy bytové jednotky.

Odpověď – 2.část

Co se týče možnosti obrany proti rozhodnutí členské schůze, obecně dle zákona o obchodních korporacích může každý člen družstva podat žalobu na neplatnost usnesení členské schůze, a to pro rozpor s právními předpisy nebo stanovami. Pokud by tedy rozhodnutí přijaté členskou schůzi bylo v rozporu se stanovami, máte možnost se proti takovému rozhodnutí soudně bránit.

Je nutné však upozornit, že takovou žalobu na neplatnost dle zákona o obchodních korporacích je možné podat do tří měsíců ode dne, kdy jste se o přijetí rozhodnutí dozvěděl či jste se o jeho přijetí dozvědět mohl. Z toho důvodu vám tedy doporučujeme, abyste si prošel stanovy bytového družstva a v případě, že by přijaté rozhodnutí bylo v rozporu s nimi, můžete se bránit žalobou na jeho neplatnost, a to ve lhůtě tří měsíců.

Pokud by výše zmíněný postup nebyl na místě a vy jste chtěl projednat vaše námitky k této věci, doporučujeme, abyste navrhl představenstvu zařadit tuto věc do programu další členské schůze.

Zdroj: JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář GÜRLICH VÍTEK & PARTNERS

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno