Evropská komise dnes přijala komplexní hospodářský a investiční plán pro západní Balkán, jehož cílem je podnítit dlouhodobé hospodářské oživení regionu, podpořit zelenou a digitální transformaci a pomoci regionální integraci a konvergenci s Evropskou unií.

Vysoký představitel EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku / místopředseda Evropské komise Josep Borrell prohlásil: „Občané západního Balkánu jsou součástí Evropy a je v našem společném zájmu pomáhat těmto šesti partnerům na jejich cestě do EU. Hospodářským a investičním plánem navazujeme na naše posouzení v rámci balíčku týkajícího se rozšíření konkrétními kroky a poskytujeme značnou a odhodlanou podporu hospodářskému oživení a reformám – pro moderní, zelenější a více prosperující západní Balkán, který občanům přinese lepší výsledky na cestě do EU.“

Komisař EU pro sousedství a rozšíření Olivér Várhelyi představil nový plán a uvedl: „Dnes představujeme náš hospodářský a investiční plán pro západní Balkán na podnícení hospodářského rozvoje a oživení regionu. Mobilizujeme až 9 miliard EUR na financování investičních priorit v oblasti dopravy, energetiky, zelené a digitální transformace za účelem vytvoření dlouhodobějšího růstu a pracovních míst. Plán rovněž nastoluje cestu k úspěšné regionální hospodářské integraci s cílem akcelerovat konvergenci s EU a překlenout rozvojovou mezeru mezi našimi regiony, což v konečném důsledku urychlí proces integrace do EU. Tento plán by měl pomoci transformovat západní Balkán v jeden z atraktivnějších investičních regionů na světě. Provádění plánu však musí být samozřejmě doprovázeno reformami.“

Hospodářský a investiční plán stanoví rozsáhlý investiční balíček mobilizující až 9 miliard EUR finančních prostředků pro region. Bude podporovat udržitelnou konektivitu, lidský kapitál, konkurenceschopnost a růst podporující začlenění a souběžnou zelenou a digitální transformaci.

Současně s hospodářským a investičním plánem na podporu regionu představila Komise pokyny pro provádění zelené agendy pro západní Balkán, která má být schválena na summitu západního Balkánu v listopadu 2020 v Sofii. Plánují se opatření v rámci pěti pilířů. Mezi ně patří (i) klimatická opatření, včetně dekarbonizace, energetika a mobilita, (ii) oběhové hospodářství, se zaměřením zejména na odpady, recyklaci, udržitelnou produkci a účinné využívání zdrojů, (iii), biodiverzita, zaměřující se na ochranu a obnovu přírodního bohatství regionu, (iv), boj proti znečištění ovzduší, vod a půdy a (v) udržitelné potravinové systémy a venkovské oblasti. Klíčovým faktorem u těchto pět pilířů bude digitalizace v souladu s konceptem souběžné zelené a digitální transformace.

Plán uvádí deset stěžejních iniciativ v oblasti investic, mimo jiné podporu hlavních silničních a železničních propojení v regionu, obnovitelné energie a přechodu od závislosti na uhlí, renovace veřejných a soukromých budov s cílem zvýšit energetickou účinnost a snížit emise skleníkových plynů, infrastruktury pro nakládání s odpady a odpadními vodami a také zavádění širokopásmové infrastruktury. Mezi další stěžejní iniciativy patří zvýšení investic do soukromého sektoru na podporu konkurenceschopnosti a inovací, zejména malých a středních podniků, a systém záruk pro mladé lidi.

Kromě významného grantového financování EU pro tento region může Unie poskytnout záruky, které pomohou snížit náklady na financování veřejných i soukromých investic a snížit riziko pro investory. Očekává se, že podpora prostřednictvím nového záručního nástroje pro západní Balkán v rámci záruky EU pro vnější činnost a Evropského fondu pro udržitelný rozvoj plus v příštích deseti letech potenciálně mobilizuje investice ve výši až 20 miliard EUR.

Investiční balíček bude hlavní hnací silou umožňující zvýšit veřejné a soukromé investice v regionu ze strany evropských a mezinárodních finančních institucí.

Lepší propojení ekonomik západního Balkánu v rámci regionu i s EU vyžaduje pevné odhodlání západního Balkánu provádět základní reformy, prohlubovat regionální hospodářskou integraci a rozvíjet společný regionální trh na základě acquis EU, aby se z regionu stala atraktivnější investiční oblast.

Komise podporuje vlády z uvedeného regionu v úsilí o nastolení nové vize, pokud jde o vytvoření regionálního hospodářského prostoru, a očekává, že v listopadu dojde na summitu v Sofii k jejímu potvrzení. EU bude usilovat o to, aby se region přiblížil unijnímu jednotnému trhu. Řádná správa věcí veřejných je základním kamenem udržitelného hospodářského růstu. Podpora investic a hospodářského růstu bude proto možná pouze tehdy, pokud se západní Balkán pevně zaváže k základním reformám a bude je provádět v souladu s evropskými hodnotami.

Jak je zachyceno v posílené metodice rozšíření, partneři, kteří dosahují pokroku v reformních prioritách, by měli mít přístup ke zvýšenému financování a investicím.

Souvislosti

Komise dnes rovněž přijala balíček týkající se rozšíření 2020, což je její každoroční posouzení toho, jak jsou prováděny základní reformy v partnerských zemích západního Balkánu a v Turecku. Tato posouzení doprovází doporučení a pokyny týkající se příslušných reformních priorit, které zůstávají jádrem procesu přistoupení k EU. Provádění těchto reforem, zejména v oblasti právního státu, bude mít zásadní význam pro úspěch tohoto hospodářského plánu a pro podporu udržitelného hospodářského rozvoje v regionu.

Fotka od Jacek Abramowicz z Pixabay