Publikace Ženy a muži v Jihomoravském kraji je dalším příspěvkem krajského pracoviště Českého statistického úřadu k pohledům na vývoj obyvatelstva kraje. Následuje po analýzách vývoje seniorů a mladé generace, podrobněji se zaměřuje na problematiku žen a mužů, na zobrazení charakteristik obou pohlaví a rozdílů mezi ženami a muži v nejrůznějších oblastech života společnosti.

Zpracovaný materiál se snaží komplexnějším statistickým obrazem popsat postavení žen a mužů v Jihomoravském kraji a jeho vývoj v posledních letech, a to zpravidla od roku 2010. Zahrnuje především oblasti, kde lze tento vývoj kvantifikovat pomocí statistických ukazatelů na úrovni kraje a podle možností i podle podrobnějšího územního členění. Součástí analýzy je také srovnání s ostatními kraji České republiky.

Analýza je zaměřena na oblast demografie, vzdělanost a ekonomickou aktivitu, bydlení a strukturu domácností, zdravotní stav, zdravotní a sociální péči. Obsahem jsou i aktivity žen a mužů ve volbách, a to v postavení kandidátů a členů obecních nebo krajských zastupitelstev. Z genderového pohledu je hodnocena také míra využívání informačních technologií, ale i problematika některých sociálně-patologických jevů.

Obdobný materiál je zpracován ve všech krajích České republiky, společná je tabulka mezikrajského srovnání, které zachycuje postavení jednotlivých krajů v rámci České republiky v roce 2018. V příloze jsou i vybrané ukazatele v členění podle okresů a podle správních obvodů obcí s rozšířenou působností Jihomoravského kraje, přehledy s podrobnou strukturou obyvatelstva kraje a okresů podle pohlaví a věku.

Z výsledků srovnání lze např. uvést fakt, že se sice rodí více dětí mužského pohlaví, migrací v kraji přibývá také více mužů, ale ženy se dožívají vyššího věku a tvoří tak 51 % obyvatelstva kraje. Podíl vysokoškolsky vzdělaných osob mezi oběma pohlavími v roce 2018 přesáhl 22 %, ale vzdělanost žen se zvýšila výrazněji. Ještě v roce 2006 mělo vysokoškolské vzdělání 15 % mužů, ale jen desetina žen. Odměny za práci i výše důchodů jsou dlouhodobě vyšší u mužů. Muži se více angažují v krajské i komunální politice, tvoří tři čtvrtiny členské základny sportovních oddílů. Mají však na svědomí i 80 % kriminálních činů a 84 % dopravních nehod. Z pohledu zdravotního stavu obyvatel kraje na jednoho muže v kraji v letech 2010 až 2018 připadlo v průměru 8 návštěv zařízení ambulantní péče, u žen byl průměrný počet vyšší, a to 12 návštěv ročně. Tento stav lze posoudit dvojím způsobem – buď jsou muži zdravější a nepotřebují tak často lékaře, nebo ženy více dbají o své zdraví, nepodceňují příznaky nemoci a raději lékaře navštíví.

Odkaz na publikaci:
https://www.czso.cz/csu/czso/zeny-a-muzi-v-jihomoravskem-kraji-2018

Kontakt:
Ing. Karel Adam
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: karel.adam@czso.cz
tel.: 542 528 172