Česká obchodní inspekce v minulém roce kontrolovala bezdrátová sluchátka. Celkem zkontrolovala 25 výrobků a nedostatky zjistila u 15 z nich.

Česká obchodní inspekce v rámci Programu dozoru nad trhem na rok 2021 zkontrolovala v období od 20. září do 3. prosince minulého roku 25 bezdrátových sluchátek. Jednalo se o typy True Wireless sluchátka, Bluetooth sluchátka a Radiofrekvenční sluchátka.

Cílem kontrolní akce bylo ověřit, zda uvedená zařízení dodávaná na tuzemský trh splňují technické požadavky příslušných právních předpisů, které se na ně vztahují.

V tržní síti byly kontrolovány výrobky ve značení, průvodní dokumentaci (EU prohlášení o shodě, bezpečnostní pokyny, návody k používání) a označení CE. Dále byly kontrolovány podklady pro ověření shody a popř. technická dokumentace.

Inspektoři ČOI uskutečnili celkem 25 kontrol u 23 distributorů a 2 výrobců. U nich zkontrolovali 25 bezdrátových sluchátek. Patnáct hospodářských subjektů porušilo právní předpisy.

Nedostatky byly zjištěny u 15 výrobků, a to:

  • u 6 výrobků byly nedostatky v  EU prohlášení o shodě (v 1 případě nebylo k dispozici na webových stránkách ve zkrácené formě EU prohlášení o shodě a v 5 případech nebylo k výrobku přiloženo EU prohlášení o shodě ani jeho zkrácená forma)
  • u 12 výrobků byly nedostatky ve značení výrobku, v návodu k použití, bezpečnostních pokynech, a zda jsou tyto požadované informace v českém jazyce (ve 4 případech nebyly k výrobku přiloženy návody k používání a bezpečnostní informace pro spotřebitele v českém jazyce, v 1 případě nebyly na výrobku informace pro spotřebitele uvedeny v českém jazyce, v 8 případech na výrobku chyběly informace o výrobci včetně jeho plné kontaktní adresy a v 5 případech chybělo na výrobku číslo typu nebo série, sériové číslo anebo jiný prvek umožňující jeho identifikaci)
  • u 5 výrobků nebylo umístěno stanovené označení CE přímo na výrobku, ačkoliv to bylo s ohledem na charakter výrobku možné
  • u 3 výrobků nebyl na vyžádaném daňovém dokladu uveden recyklační příspěvek v korunách připadající na 1 kus elektrozařízení, tato povinnost je stanovena v ustanovení § 73 odst. 1  zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností

U některých výrobků bylo zjištěno více nedostatků současně.

Česká obchodní inspekce za porušení výše uvedených ustanovení uložila 5 pokut ve formě příkazu na místě v celkové hodnotě 20.500 Kč, 5 pokut ve správním řízení v celkové hodnotě 87.000,- Kč a 5 případů je ve stavu podání návrhu na zahájení správního řízení.

Vzhledem k tomu, že více než polovina kontrolovaných výrobků vykazovala nedostatky a bezdrátová sluchátka jsou často spotřebiteli využívaná, bude ČOI v těchto kontrolách pokračovat.

Příslušné právní předpisy:

– zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, v platném znění

– zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění

– nařízení vlády č. 426/2016 Sb., o posuzování shody rádiových zařízení při jejich dodávání na trh (směrnice RED 2014/53/EU)

– nařízení vlády č. 118/2016 Sb., o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh (směrnice LVD 2014/35/EU)

– nařízení vlády č. 117/2016 Sb., o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh (směrnice EMC 2014/30/EU)

– nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (směrnice RoHS 2011/65/EU)

– zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění

– zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci v platném znění

– zákon č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností

Váš komentář