Česká obchodní inspekce v minulém roce kontrolovala dodržování povinností při prodeji tuhých paliv, které obchodníkům ukládá zákon o ochraně ovzduší. Inspektoři ČOI se také zaměřili na kontrolu zásad poctivosti prodeje a poskytování služeb, dodržování zákazu užívání nekalých obchodních praktik a plnění informačních povinností. ČOI uskutečnila kontroly u 38 tuzemských hospodářských subjektů a porušení právních předpisů zjistila u 11 z nich.

Česká obchodní inspekce provedla od 11. srpna do 30. listopadu 2021 kontrolní akci zaměřenou na dodržování povinností při prodeji tuhých paliv stanovených zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v rozsahu kvalitativních ukazatelů stanovených prováděcím právním předpisem k zákonu, kterým je vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší. Dále byla kontrolní akce zaměřena na dodržování zásad poctivosti prodeje a poskytování služeb, dodržování zákazu užívání nekalých obchodních praktik a plnění informačních povinností ve vztahu k nabízenému sortimentu výrobků. Předmětem kontrol byly výrobky – tuhá paliva – spalitelný materiál v pevném skupenství, určený jeho výrobcem ke spalování za účelem uvolnění energetického obsahu tohoto materiálu, konkrétně hnědé uhlí a lignity, černé uhlí a výlisky z uhlí pro spalování ve stacionárním zdroji o celkovém jmenovitém tepelném příkonu ≤ 0,3 MW nebo ˃ 0,3 – 5 MW včetně.

ČOI provedla kontroly u 38 hospodářských subjektů uvádějících nebo nabízejících prodej tuhých paliv na trh ČR a subjektů vyvíjejících obchodní aktivity v oblasti prodeje a poskytování služeb souvisejících s prodejem tuhých paliv. Porušení právních předpisů zjistila u 11 hospodářských subjektů ve 20 případech. Nejčastěji docházelo k tomu, že výrobky nebyly prodávány v předepsané nebo schválené jakosti, prodávající nesplnil povinnost spotřebitele řádně informovat o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění – reklamace, spolu s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit a neinformoval spotřebitele jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Při kontrolní akci bylo také odebráno a testováno celkem 21 vzorků tuhých paliv. Z toho 14 vzorků uhlí volně ložených a 7 vzorků výrobků tuhých paliv nabízených v obalu od výrobce. Jednalo se o 3 výlisky z uhlí – brikety a 4 produkty pytlovaného uhlí. Tři vzorky byly hodnoceny jako nevyhovující. Ve 3 případech bylo zjištěno překročení maximální uváděné hodnoty podsítného oproti hodnotám v produktových katalozích výrobců a zároveň v 1 případě vzorek nevyhověl kvalitativním ukazatelům stanovených vyhláškou č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb., kdy bylo zjištěno překročení limitní povolené hodnoty obsahu prachu.

Uložená opatření

ČOI pravomocně uložila za porušení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v 5 případech pokuty v celkové výši 6 000 Kč. Vážnější prohřešky jsou řešeny ve správním řízení, kde se rozhoduje také o výši pokuty, zatím se čeká na nabytí právní moci.

Závěrem lze konstatovat, že i když převážně všechny testované vzorky uhlí vyhověly ve všech zkoušených parametrech, bude kontrola jakosti tuhých paliv pro stacionární zdroje tepla pokračovat nadále i v druhé polovině roku 2022, neboť dodržování požadavků na kvalitu těchto paliv má vliv na životní prostředí.

Poznámky:

Podsítné a nadsítné hodnoty – nejběžnější sítová metoda (nejhrubší a nejjemnější frakce se nazývají nadsítné a podsítné) v oblasti zrnitosti – velikost minerálních zrn v horninách všeho druhu.

Váš komentář