Česká obchodní inspekce opakovaně provádí kontroly ochranných pracovních rukavic, které jsou pro své univerzální využití velice žádané. V roce 2020 zkontrolovala 32 typů ochranných rukavic a porušení právních předpisů zjistila u 25 typů rukavic (78 %).

Česká obchodní inspekce uskutečnila v minulém roce 32 kontrol u 30 distributorů ochranných rukavic proti mechanickým rizikům, u kterých zkontrolovala 32 typů těchto výrobků. Cílem akce bylo ověřit, zda ochranné rukavice splňují technické požadavky příslušných právních předpisů.

Pro ověření výrobci deklarovaných vlastností bylo odebráno a zasláno do akreditované laboratoře 28 vzorků ochranných rukavic. Při zkouškách bylo zjištěno, že 23 vzorků neodpovídá třídám ochrany, které byly na rukavicích výrobcem deklarovány. Požadavku na odolnost proti oděru nevyhovělo 13 vzorků, požadavku na odolnost proti řezu čepelí nevyhovělo 5 vzorků, požadavku na odolnost proti dalšímu trhání nevyhovělo 16 vzorků a požadavku na odolnost proti propíchnutí nevyhověly 4 vzorky. U některých odebraných vzorků se jednalo o kumulaci více nedostatků současně.

Některé odebrané vzorky ochranných rukavic vykazovaly i formální nedostatky. Celkem se jednalo o 17 výrobků, kdy například chyběl návod, označení CE, povinné značení nebo identifikace výrobce.

Příslušné hospodářské subjekty byly vyzvány, aby odstranily zjištěný nesoulad. Na základě těchto zjištění hospodářské subjekty stáhly výrobky nesplňující požadavky pro uvedení na trh EU z distribuce. V současné době probíhá ještě 6 správních řízení, kde se rozhoduje také o výši pokuty.

Příslušné právní předpisy:

  • nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425, o osobních ochranných prostředcích a o zrušení směrnice Rady 89/686/EHS (dále též „Nařízení OOP“)
  • zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh (dále též „zákon č. 90/2016 Sb.“)

Váš komentář