Česká obchodní inspekce uskutečnila v červnu kontroly jakosti pohonných hmot. Na čerpacích stanicích v ČR odebrala 223 vzorků pohonných hmot a stanoveným jakostním požadavků nevyhověl pouze 1 vzorek ethanolu E85.

Česká obchodní inspekce uskutečnila v červnu 2020 kontroly zaměřené na jakost pohonných hmot na území ČR.

Inspektoři ČOI odebrali 223 vzorků pohonných hmot (automobilové benziny, motorové nafty, směsné palivo, biopalivo, LPG, CNG a ethanol E85) a stanoveným jakostním požadavkům nevyhověl 1 vzorek, což v celkovém hodnocení představuje 0,4 % nevyhovujících vzorků.

Vzorky směsného paliva SMN 30 a FAME vzhledem k vývoji na trhu s pohonnými hmotami nebyly v tomto měsíci odebrány.

Automobilové benziny

Českou obchodní inspekcí bylo v měsíci červnu 2020 odebráno a kontrolováno celkem 84 vzorků automobilových benzinů. V souvislosti s hlubokým propadem prodeje automobilových benzinů v důsledku epidemie koronaviru Česká obchodní inspekce umožnila prodejcům pohonných hmot doprodat skladové zásoby automobilových benzinů na čerpacích stanicích a tolerovat odchylky parametru „tlak par“ a posuzovat tyto vzorky jako nezávadné v rozmezí 60 – 90 kPa do 30. 06. 2020.

Ethanol E85

V měsíci červnu 2020 byl odebrán a kontrolován 1 vzorek pohonné hmoty ethanolu E85. Odebraný a kontrolovaný vzorek nevyhověl limitním hodnotám ČSN EN 15293 – Motorová paliva – Ethanol E85 – Technické požadavky a metody zkoušení ve zkoušeném ukazateli „tlak par“, zjištěná hodnota 27,7 kPa (minimální hodnota při zahrnutí nejistoty měření 34,1 kPa, maximální hodnota při zahrnutí nejistoty měření 60,9 kPa) a ve zkoušeném ukazateli „voda“, zjištěná hodnota 0,834 % m/m (maximální hodnota při zahrnutí nejistoty měření 0,416 % m/m)

Biopaliva v pohonných hmotách

Ve sledovaném období byl kontrolován obsah methylesterů mastných kyselin u 111 vzorků
motorové nafty. Obsah ethanolu v automobilových benzinech byl zkontrolován u 84 vzorků. Laboratorními rozbory nebylo zjištěno překročení přípustné horní hranice obsahu biosložek
u odebraných vzorků sledovaných motorových paliv.

Uložená opatření

Česká obchodní inspekce uložila včervnu 2020 jedno opatření spočívající v zákazu prodeje pohonných hmot, které nesplňovaly požadavky na jakost a složení stanovené prováděcím právním předpisem, zvláštními právními předpisy a českými technickými normami. Opatření bylo vydáno na 1 382 l pohonných hmot (ethanolu E85) v hodnotě 38 557,80 Kč.

Výsledky kontroly jakosti pohonných hmot podle inspektorátů:

Legenda: OD = odebráno, N = nevyhověl

Přílohy: č. 1 – Monitoring a sledování jakosti pohonných hmot červen 2020 (1 strana)