Ústavní soud, Brno, TZ 70/2020

II. senát Ústavního soudu (soudkyně zpravodajka Kateřina Šimáčková) částečně vyhověl ústavní stížnosti obchodní společnosti ČEZ Prodej, a. s., neboť shledal, že rozsudkem Vrchního soudu v Praze ze dne 20. května 2019 v části, jíž bylo rozhodnuto, že zpětvzetí žaloby ze dne 28. května 2019 je neúčinné, bylo porušeno základní právo stěžovatelky na soudní ochranu dle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

Dnes vyhlášený nález se zabývá pouze procesní problematikou zpětvzetí žaloby. V projednávané věci došlo k tomu, že stěžovatelka vzala žalobu zpět poté, kdy odvolací soud vynesl ve věci rozsudek, ale ještě před tím, než tento rozsudek nabyl právní moci. Nález se zabývá tím, zda má v takové situaci procesně reagovat na zpětvzetí žaloby odvolací soud nebo soud prvního stupně. Ústavní soud dospěl k závěru, že příslušný je soud prvního stupně, proti jehož rozhodnutí se lze odvolat. V projednávané věci však místo toho rozhodoval o neúčinnosti zpětvzetí žaloby přímo odvolací soud, čímž upřel stěžovatelce právo na odvolání. Jeho rozhodnutí proto bylo v této části zrušeno pro porušení práva stěžovatelky na soudní ochranu. V dalším řízení bude zpětvzetí žaloby posuzovat soud prvního stupně.

Ústavní soud se nezabýval meritem sporu mezi stěžovatelkou a vedlejší účastnicí, neboť v této věci dosud neskončilo dovolací řízení před Nejvyšším soudem.

Text nálezu Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 3354/19 je dostupný  zde (147 KB, PDF).

Fotka od Sang Hyun Cho z Pixabay