Na ombudsmana Stanislava Křečka se obrátil muž, jemuž Magistrát města Ústí nad Labem doručoval ve správním řízení písemnosti na adresu, na které nežil. Stěžovatel žije trvale v Německu, ale dopisy mu byly doručovány na adresu v Mostě. Stěžovatel však správní orgán žádným způsobem nepožádal, aby doručoval písemnosti na tuto adresu. Magistrátu přitom mohla být známa jeho skutečná adresa v Německu, jelikož na ni ve sporu mezi tímto mužem a tímto úřadem doručoval soud.

Na adresu v Mostě správní orgán doručoval proto, že stěžovatel v evidenci obyvatel neměl zavedenu žádnou adresu trvalého pobytu a tato mostecká adresa byla uvedena v úředním záznamu policistů, kteří se stěžovatelem řešili jeho dopravní přestupek. Stěžovatel však úřední záznam nepodepsal a policisté vycházeli z údajů v registru řidičů. Správní orgán si dále ověřil, že na této adrese stěžovatel v minulosti písemnosti zasílané od jiných úřadů přebíral. Stěžovatelova německá adresa však mohla být Magistrátu města Ústí nad Labem známa, neboť na ni doručoval v roce 2014 Krajský soud v Ústí nad Labem ve sporu mezi stěžovatelem a Magistrátem města Ústí nad Labem.

Dle názoru ombudsmana však adresu v Mostě není možné považovat za adresu pro doručování ve smyslu § 19 odst. 4 správního řádu. Z tohoto ustanovení totiž vyplývá, že o doručování na takovouto adresu musí 1) požádat účastník řízení svým projevem vůle, 2) tento projev vůle musí být adresován konkrétnímu správnímu orgánu a 3) má-li být adresy užito i v budoucnu, musí to být z projevu vůle účastníka řízení zřejmé.

“V posuzovaném případě však stěžovatel žádným svým úkonem správní orgán nepožádal, aby na výše uvedenou adresu v Mostě doručoval a už vůbec ne, aby tak činil v budoucích řízeních. Je sice pravdou, že tato adresa je uvedena v úředním záznamu policistů, ale zde je třeba mít na paměti, že jde o dokument, který sepsali policisté sami a stěžovatelův podpis na něm není přítomen – nejde tedy o projev vůle stěžovatele, jakožto budoucího účastníka řízení.  Tím samozřejmě není dotčena možnost na tuto adresu zásilku odeslat – je pouze vyloučena možnost tzv. náhradního doručení,” vysvětluje k případu ombudsman.

Magistrát města Ústí nad Labem argumenty ombudsmana akceptoval, ale cítí se vázán právním názorem Krajského úřadu Ústeckého kraje, který trvá na tom, že doručování příkazu bylo v souladu s právními předpisy.

Protože nedošlo k přijetí žádného opatření k nápravě, ochránci nezbylo, než se obrátit na Ministerstvo dopravy a současně případ touto cestu medializovat v rámci sankční tiskové zprávy vůči Magistrátu města Ústí nad Labem a Krajskému úřadu Ústeckého kraje.

Váš komentář