Převážně jírovcová alej, lemující silnici I/40 z Mikulova do Sedlce, letos projde plánovanou údržbou. Půjde o poměrně razantní zásahy, jejichž hlavním cílem je zajistit provozní bezpečnost dřevin a zároveň v aleji co nejméně kácet.

Proč by měly zásahy plnit takové, na první pohled protichůdné, cíle? Mikulovská alej nejsou jen dvě řady stromů, dnes už značně prořídlé. Přírodovědné průzkumy ukázaly, že za druhové bohatství, které stromy v aleji hostí, by se nemusela stydět ani leckterá rezervace. Odborníci zde našli celkem šest zvláště chráněných druhů hmyzu (např. nosorožíka kapucínka, páchníka hnědého, kovaříka rezavého nebo lesáka rumělkového) a další desítky z Červeného seznamu druhů ohrožených vyhynutím.

Mikulovská alej

Právě tato pestrost a výskyt vzácných hmyzích druhů nabádá k postupu šetrnému vůči stromům, ale zároveň efektivnímu ve vztahu k zajištění bezpečného provozu na silnici I/40. Bezpečnost lidí, pohybujících se v autech po silnici i pěších, procházejících přímo pod stromy, zůstává nadále prvořadou prioritou. Nicméně, namísto „jednoduchého“ řešení, spočívajícího ve vykácení celé aleje, přistoupil vlastník pozemků, na kterých alej roste, tj. Ředitelství silnic a dálnic ČR, ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR (Správa CHKO Pálava) a Městem Mikulov k méně pohodlné, ale mnohem šetrnější variantě pravidelné kontroly stavu stromů a provádění včasných odborných zásahů při zhoršování jejich stavu.

lesák rumělkový

Právě takovou kontrolou prošla alej v minulém roce a výsledkem je návrh zásahů, přispívajících ke stabilitě a bezpečnosti jednotlivých stromů i jejich torz. V předjaří letošního roku tak Mikulovskou alej čeká jakási „očistná kúra“, které se nevyhne drtivá většina stromů. U některých stromolezci jen zakrátí nebezpečné větve, u dalších pak výrazněji odlehčí korunu a u těch opravdu rizikových dojde k ořezu stromu na torzo, které může dál plnit funkci „domečku“ pro vzácné druhy, ale nebude představovat nebezpečí pro provoz pod alejí. Výraznější zásahy čekají celkem 25 stromů a 17 stávajících torz (zde půjde především o jejich zkrácení).

S pravidelnými kontrolami stavu aleje a nezbytnými stabilizujícími zásahy se samozřejmě počítá i do budoucna.

Text: P. Dedek, foto: J. Miklín

Váš komentář