Světový den vody připadá na 22. března a připomíná, že voda doslova prosakuje celým naším životem.

A také, že více než dvě miliardy lidí stále nemají ani přístup k nezávadné pitné vodě [1].

Koloběh vody v přírodě je jedním z hlavních přírodních procesů, které se na Zemi odehrávají. Nepřetržitě probíhá její výměna mezi světovým oceánem a pevninou.

„Malý koloběh vody je pro nás možná ale ještě důležitější. Zajišťuje totiž, že se voda vrátí v podobě deště tam, kde se odpaří. Pro její zadržení je zásadní, aby byla krajina rozmanitá. A právě to jsme v minulosti svým nešetrným hospodařením narušili. Snažíme se proto pestrost do krajiny vracet – sázíme nové stromy, remízky a aleje a obnovujeme mokřady. Čím více tůní, rašelinišť, rybníků, alejí, meandrujících potoků a řek či remízků, tím pomaleji voda z krajiny odteče,“ říká František Pelc, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

„AOPK ČR dlouhodobě podporuje činnosti a projekty na obnovu zamokřených území. Ke konci roku 2020 bylo z Operačního programu Životní prostředí poskytnuto 5,4 miliardy korun na realizaci téměř 700 projektů. Letos jsme také udělili Cenu AOPK ČR za některé revitalizační a renaturační projekty v povodí řek Morava a Dyje. Získal ji státní podnik Povodí Moravy,“ [2] doplňuje František Pelc.

Na téma vody v krajině AOPK ČR připravila story mapu [3]. Podívat se na ni můžete zde: http://vodudokrajiny.nature.cz. Na několika konkrétních příkladech ukazuje, co je možné pro zadržení vody v krajině a obnovu její rozmanitosti dělat.

Přehled více než dvou tisíc našich mokřadů – od těch s mezinárodním významem po mokřady lokálního charakteru – najdete na http://mokrady.ochranaprirody.cz.

Foto: Archiv AOPK ČR, Regionální pracoviště Olomoucko, Správa CHKO Litovelské Pomoraví.

Váš komentář