Evropská komise dnes doporučila, aby členské státy neposkytovaly finanční podporu společnostem s vazbami na země, které jsou na unijním seznamu jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti. Omezení by se měla vztahovat i na společnosti, které byly odsouzeny za závažnou finanční trestnou činnost, například za finanční podvody, korupci, neplacení daní a za neplnění povinností sociálního zabezpečení. Cílem dnešního doporučení je poskytnout členským státům pokyny ke stanovení podmínek finanční podpory, aby se v souladu s právními předpisy EU na celém jejím území zabránilo zneužívání veřejných prostředků a posílila ochrana před zneužíváním daňového systému. Díky koordinovanému omezení finanční podpory by členské státy rovněž zabránily nesouladu a deformacím uvnitř jednotného trhu. 

Výkonná místopředsedkyně Komise odpovědná za politiku hospodářské soutěže Margrethe Vestagerová uvedla: „Nacházíme se v bezprecedentní situaci, kdy je firmám kvůli koronavirové krizi vyplácena mimořádně vysoká státní podpora. Zvláště za těchto okolností je nepřijatelné, aby se společnosti, které veřejnou podporu využívají, vyhýbaly daňovým povinnostem a využívaly přitom daňové ráje. Toto jednání představuje zneužití národních rozpočtů i rozpočtu unijního a poškozuje daňové poplatníky a systémy sociálního zabezpečení. Ve spolupráci s členskými státy chceme zajistit, aby k němu nedocházelo.“

Evropský komisař pro ekonomiku Paolo Gentiloni doplnil: „Snahy Evropské unie o oživení stojí na spravedlnosti a solidaritě. V této krizi jsme společně a všichni musí na daních odvést svůj spravedlivý díl, abychom mohli podpořit naše společné úsilí o obnovu a neoslabovali je. Subjekty, které úmyslně porušují daňová pravidla nebo páchají trestnou činnost, by neměly profitovat ze systémů, které se snaží obejít. Veřejné prostředky musíme chránit, aby skutečně sloužily poctivým daňovým poplatníkům v celé Unii.“

Je na členských státech, aby rozhodly, zda chtějí finanční podporu poskytnout a navrhnout opatření v souladu s pravidly EU, včetně pravidel pro státní podporu, a svými politickými cíli. Koronavirová pandemie vyžaduje nebývalé úsilí na vnitrostátní i unijní úrovni, pokud jde o podporu ekonomik členských států a pomoc při jejich oživení. Součástí toho je značná finanční podpora na zajištění likvidity a kapitálu pro podniky, záchranu pracovních míst, ochranu dodavatelských řetězců a na výzkum a vývoj. V této souvislosti vyjádřilo několik členských států ochotu schválit pravidla, jež by omezila přístup společností, které jsou zapojeny do daňových úniků v daňových rájích nebo byly odsouzeny za finanční trestné činy, ke státní podpoře a požádalo Komisi o pokyny, jak tento problém co nejlépe řešit.

Dnešní doporučení má poskytnout členským státům vzor, jak v souladu s právními předpisy EU zabránit tomu, aby byla veřejná podpora zneužívána při daňových podvodech, vyhýbání se daňovým povinnostem, praní peněz nebo financování terorismu. Veřejná podpora by zejména neměla být udělována společnostem s vazbami na jurisdikce na unijním seznamu nespolupracujících jurisdikcí v daňové oblasti (např. pokud je společnost v dané jurisdikci rezidentem pro daňové účely). Rozhodnou-li se členské státy tato ustanovení do svých vlastních právních předpisů zavést, navrhuje Komise řadu podmínek, jimiž by měly finanční podporu podmínit. Zmíněný unijní seznam je pro uplatňování těchto omezení nejlepším základem, neboť umožní všem členským státům jednat důsledně a zabrání přijímání jednotlivých opatření, která mohou porušovat právní předpisy EU. Bude-li se tento seznam při zavádění omezení používat, přinese to podnikům větší srozumitelnost a jistotu.

Komise je zároveň připravena projednat s členskými státy jejich konkrétní plány na zajištění toho, aby poskytování státní podpory, zejména formou rekapitalizací, bylo omezeno na podniky, které odvádějí svůj spravedlivý podíl na daních.

Komise rovněž doporučuje zavést z uvedených omezení výjimky, uplatňované za přísných podmínek, které přispějí k ochraně poctivých daňových poplatníků. I společnost, která vazby na jurisdikce na unijním seznamu jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti má, by tedy na finanční podporu měla za určitých okolností dosáhnout. Jednalo by se například o případ, kdy může prokázat, že po určitou dobu (např. v posledních třech letech) platila v členském státě odpovídající daň, nebo pokud má v zemi uvedené na seznamu skutečnou hospodářskou přítomnost. Členským státům se doporučuje zavést přiměřené sankce, které pomohou odradit žadatele od poskytování nepravdivých nebo nepřesných informací.

Členské státy by se rovněž měly dohodnout na přiměřených požadavcích pro společnosti, které budou muset prokázat, že na jurisdikci na unijním seznamu jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti nemají žádnou vazbu. V doporučení jsou navrženy zásady, které mají členským státům v tomto směru pomoci.

V souladu se zásadami řádné správy EU by členské státy měly Komisi informovat o opatřeních, která na základě dnešního doporučení uskuteční. Do tří let zveřejní Komise zprávu o účinku tohoto doporučení.