Komise dnes zahajuje druhou fázi konzultací s evropskými odborovými svazy a organizacemi zaměstnavatelů ohledně toho, jak zajistit spravedlivou minimální mzdu pro všechny pracovníky v Evropské unii. Tento krok vyplývá z první fáze konzultací, která proběhla v období od 14. ledna do 25. února 2020 a v jejímž rámci Komise obdržela odpovědi od 23 sociálních partnerů v celé EU. Na základě obdržených odpovědí dospěla Komise k závěru, že je třeba přijmout další opatření na úrovni EU. Potřeba úsilí ze strany EU o snížení narůstajících mzdových nerovností a chudoby pracujících, které bylo již dříve politickou prioritou Komise pod vedením předsedkyně von der Leyenové, je vlivem nedávných událostí ještě palčivější.

EU nebývalým způsobem zasáhla koronavirová pandemie, která má negativní dopad na hospodářství členských států, podniky i na příjmy pracovníků a jejich rodin. Zajištění důstojných životních podmínek pro všechny pracovníky v EU má zásadní význam pro oživení i pro budování spravedlivých a odolných ekonomik, a v tom hraje důležitou roli minimální mzda. Minimální mzda je důležitá jak v zemích, které se opírají výlučně o kolektivně dohodnutou minimální mzdu, tak v zemích, kde platí zákonná minimální mzda.

Minimální mzda, která je řádně sjednána se sociálními partnery, dodržována a aktualizována, může:

  • poskytnout zranitelným pracovníkům finanční rezervu v obtížném období
  • posílit pobídky k práci, čímž se zvýší produktivita
  • snížit mzdové nerovnosti ve společnosti
  • zvýšit domácí poptávku a odolnost ekonomiky
  • pomoci odstranit rozdíly v odměňování žen a mužů

Bude-li tato mzda stanovena na odpovídající úrovni a bude-li zohledňovat hospodářské podmínky, podpoří zranitelné pracovníky a pomůže zachovat pracovní místa i konkurenceschopnost podniků.

Komisi nejde o stanovení jednotné evropské minimální mzdy, ani o harmonizaci systémů stanovování minimální mzdy. Jakékoli možné opatření by se uplatňovalo specificky, v závislosti na systémech stanovení minimální mzdy a tradicích členských států, při plném respektování vnitrostátních pravomocí a smluvní svobody sociálních partnerů.

V dokumentu druhé fáze konzultací jsou stanoveny možnosti pro opatření EU s cílem zajistit, aby se minimální mzda stanovila na odpovídající úrovni a aby byli chráněni všichni pracovníci. Jak se zdůrazňuje v odpovědích sociálních partnerů v rámci první fáze konzultací, hraje klíčovou roli kolektivní vyjednávání. Cílem iniciativy EU by proto bylo zajistit, aby:

  • při stanovení mzdy dobře fungoval postup kolektivního vyjednávání,
  • vnitrostátní rámce umožňovaly stanovit a pravidelně aktualizovat zákonnou minimální mzdu podle jasných a pevných kritérií,
  • byli do stanovení zákonné minimální mzdy účinně zapojeni sociální partneři, aby se zajistila její přiměřenost,
  • byly odstraněny nebo omezeny rozdíly a výjimky v minimálních mzdách,
  • byly účinně dodržovány vnitrostátní rámce pro minimální mzdu a fungovaly monitorovací mechanismy.

Sociální partneři se vyzývají, aby do 4. září 2020 zodpověděli dotazy v rámci konzultací. Mezi ně patří i otázka, jaký druh nástroje by byl nejvhodnější. Komise zvažuje jak legislativní, tak nelegislativní nástroje, tj. směrnici v oblasti pracovních podmínek a doporučení Rady.

S ohledem na současné okolnosti související s koronavirovou krizí i na to, že by sociální partneři měli mít dostatek času na předložení svých odpovědí, je toto období delší než při předchozích konzultacích.

Dalším krokem v této druhé fázi konzultace jsou buď jednání mezi sociálními partnery za účelem uzavření dohody podle článku 155 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU), nebo předložení návrhu Evropské komise.

Členové sboru komisařů se vyjádřili takto:

Výkonný místopředseda pro hospodářství ve prospěch lidí Valdis Dombrovskis k tomu uvedl: „Záleží nám na tom, abychom po koronavirové krizi dosáhli inkluzivního oživení, a proto se musíme postarat o to, aby všichni pracující v EU byli chráněni spravedlivou minimální mzdou, která jim umožní důstojný život bez ohledu na to, kde pracují.Při vyjednávání o mzdách na vnitrostátní a místní úrovni hrají klíčovou úlohu sociální partneři, kteří by proto měli být zapojeni do procesu stanovování minimální mzdy, a to jak v zemích, které se opírají výlučně o kolektivně dohodnutou minimální mzdu, tak v zemích, kde platí zákonná minimální mzda.

Komisař pro pracovní místa a sociální práva Nicolas Schmit uvedl: „Každý šestý pracovník v EU spadá do kategorie osob s nízkými příjmy a většinu z nich tvoří ženy. Právě tito pracovníci udržovali naši společnost a hospodářství při životě, zatímco se vše ostatní muselo zastavit. Paradoxně budou však oni zasaženi krizí nejvíce. Práce na iniciativě týkající se minimální mzdy v EU je zásadním prvkem naší strategie oživení. Každý si zaslouží důstojnou životní úroveň.“

Souvislosti

Předsedkyně von der Leyenová ve svých politických směrech přislíbila, že předloží právní nástroj, který zajistí, aby byli všichni pracovníci v Unii chráněni spravedlivou minimální mzdou, která jim umožní důstojný život bez ohledu na to, kde pracují.

V rámci sdělení o silné sociální Evropě pro spravedlivou transformaci zahájila Komise dne 14. ledna 2020 první fázi konzultací se sociálními partnery o tom, jak zajistit spravedlivé minimální mzdy pro všechny pracovníky. První fáze konzultací skončila dne 25. února a Komise od evropských sociálních partnerů zastupujících odborové svazy a organizace zaměstnavatelů na úrovni EU obdržela 23 odpovědí.

Po zvážení názorů, které sociální partneři během první fáze konzultací vyjádřili, dospěla Komise k závěru, že je zapotřebí opatření na úrovni EU. Komise proto v souladu s čl. 154 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) zahajuje druhou fázi konzultací se sociálními partnery.

Nebude stanovena žádná jednotná minimální mzda. Každý potenciální návrh bude odrážet vnitrostátní tradice, ať už kolektivní smlouvy, nebo právní předpisy. Některé země již zavedly výborné systémy. Komise by ráda zajistila, aby byly všechny systémy přiměřené, měly dostatečné pokrytí, zahrnovaly podrobné konzultace se sociálními partnery a obsahovaly vhodný aktualizační mechanismus.

Tato iniciativa by podpořila provádění zásady 6 evropského pilíře sociálních práv o mzdách, který představuje sdílenou odpovědnost členských států, sociálních partnerů a orgánů EU. Komise zahájila širokou diskusi o budoucím akčním plánu na plné provedení evropského pilíře sociálních práv, který má být předložen na začátku roku 2021. Komise vyzývá všechny zúčastněné strany, aby do listopadu 2020 předložily své názory. Kvůli získání zpětné vazby byla vytvořena zvláštní internetová stránka s názvem „Vyjádřete svůj názor na posílení sociální Evropy“.

Fotka od Werner Heiber z Pixabay