Správa Národního parku Podyjí v roce 2021 pokračovala v nákupech pozemků do vlastnictví státu. Umožní to lepší ochranu přírody a krajiny na jejich ploše. Celkem Správa parku vykoupila za posledních dvanáct měsíců 16,27 hektarů půdy. Většinu v lokalitě Havranického vřesoviště. Za pozemky zaplatila téměř pět milionů korun. 

Je to jedinečná lokalita představující zbytek kulturní krajiny utvářený postupným odlesňováním a staletou pastvou. „Na mělké půdě se zde vyvinula výjimečně bohatá vřesoviště a stepní trávníky hostící rozmanitou škálu suchomilných a teplomilných druhů, které jsou z velké části chráněny. Dalším neméně významným prvkem této krajiny jsou také ovocné sady, které mají vysokou přírodní hodnotou,“ vypočítala Martina Lazárková, která má na Správě Národního parku Podyjí výkupy na starosti.

Projekty výkupů pozemků na území Národního parku Podyjí a jeho ochranného pásma jsou financovány Státním fondem životního prostředí České republiky prostřednictvím Národního programu Životní prostředí. Celková výše vynaložených finančních prostředků v roce 2021 byla 4 925 235 Kč. Správa Národního parku Podyjí chce ve výkupech pozemků pokračovat i letos. V současné době proto připravuje novou žádost do dotační výzvy Fondu.

V Národním parku Podyjí je ve vlastnictví státu již zhruba 90% plochy území. Od roku 1994 bylo vykoupeno celkem 993 ha pozemků za 86,8 milionů korun. Správa parku má v úmyslu postupně vykoupit i zbývajících plochy od soukromých vlastníků nebo obcí. Jsou to především lesní pozemky, pozemky na vřesovišti a v údolních loukách.

V ochranném pásmu národního parku se Správa parku bude snažit vykupovat pozemky, na kterých se nacházejí významné biotopy s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Zájem má i o pozemky v maloplošných zvláště chráněných území a vybrané polní pozemky, kde jsou plánované změny ve struktuře zemědělské krajiny ochranného pásma. Věří, že změny povedou ke zlepšení migrační propustnosti, zvýšení biodiverzity a tím ekologické stability krajiny.

Váš komentář