Ombudsman se opakovaně setkává s problémem chybně uplatněných slev na manžela nebo manželku, za kterou následně finanční úřady požadují nejen vrácení slevy, ale i úrok z prodlení. Díky šetření ombudsmana se podařilo dosáhnout alespoň možnosti prominutí úroku z prodlení. Ombudsman právě ukončil další takový případ, kdy finanční správa uznala své pochybení a přijala opatření k nápravě.

Hlavní příčinou opakujícího se problému byla nesprávná potvrzení o vyplacených dávkách nemocenského pojištění od okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ). Slevu je možné uplatnit pouze v případě, kdy příjem druhého z manželů nepřekročí za daný rok částku šedesát osm tisíc korun. OSSZ však v některých případech vydala chybná potvrzení, kdy do daného roku nezapočítala výplatu mateřské za prosinec roku předchozího. Ta je vyplácena v lednu, a proto se počítá do roku, kdy byla ve skutečnosti vyplacena. Tato chybějící platba pak mohla rozhodnout o tom, zda poplatník měl či neměl na slevu nárok.

Finanční úřad na tuto chybu přišel často až při zpětné kontrole. Pokud díky této chybějící platbě přesáhl příjem druhého z manželů limitní částku šedesát osm tisíc korun, uplatnil poplatník slevu neoprávněně. Finančnímu úřadu poté nezbývalo, než požadovat zpět chybějící daň i s úrokem z prodlení.

Takový byl také případ muže, jehož případ ombudsman nyní uzavřel. Ten nesprávně uplatnil slevu na manželku za rok 2014. Správce daně chybu odhalil až v roce 2018 a stěžovateli předepsal úrok z prodlení přesahující deset tisíc korun. Stěžovatel požádal o jeho prominutí, ale žádost byla zamítnuta. Stěžovatel se proto obrátil na ombudsmana.

“Potvrzení od okresní správy sociálního zabezpečení je veřejnou listinou, u které se má za to, že její obsah je pravdivý, dokud není prokázán opak. Jednání poplatníků v důvěře ve veřejnou listinu představuje ospravedlnitelný důvod pro prominutí úroku z prodlení. Jsem rád, že jsme se na tom s Generálním finančním ředitelstvím shodli. Poplatníkům, kteří o to požádají, by proto měly být z tohoto důvodu úroky z prodlení prominuty,” vysvětluje ombudsman Stanislav Křeček.

Finanční úřad argumenty ombudsmana uznal a úroky z prodlení stěžovateli v šetřeném případě nakonec prominul. Podobnému problému přitom může čelit více lidí. Žádat o prominutí úroku z prodlení lze v celé lhůtě pro placení daně, jejíž délka činí minimálně šest let počítaných zjednodušeně řečeno od doměření daně. Pokud se i Vám stalo něco podobného, zkuste prověřit možnost žádat o prominutí úroku z prodlení.

Váš komentář