Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve svém usnesení ze dne 10. 6. 2021 „k neplatnosti pojistných smluv životního pojištění uzavřených po roce 2005“ vyzval Českou národní banku k učinění konkrétních opatření v rámci výkonu dohledu nad pojišťovnictvím. ČNB považuje za nezbytné poskytnout veřejnosti níže uvedené sdělení s cílem vysvětlit své kompetence a v mezích zákona poskytnout aktuální informace k tomuto tématu.

Česká národní banka byla konkrétně vyzvána hospodářským výborem Poslanecké sněmovny k tomu, aby zajistila, že pojišťovny budou při správě pojištění nadále postupovat v souladu s rozsudkem Nejvyššího soudu ČR, spis. zn. 31 Cdo 1566/2017.

ČNB v prvé řadě uvádí, že je nezávislou institucí, které nepřísluší přijímat pokyny ke své činnosti od kohokoli včetně orgánů moci zákonodárné. ČNB důsledně monitoruje soudní rozhodovací praxi a zohledňuje ji v rámci výkonu dohledu nad pojišťovnami. V roce 2019 byl aktualizován dohledový benchmark č. 3/2019 Odkazy v pojistné smlouvě a pojistných podmínkách na jiné dokumenty, do něhož byly promítnuty závěry předmětného soudního rozhodnutí. Tento přístup je dále uplatňován v rámci navazujícího výkonu dohledu u jednotlivých pojišťoven. ČNB zejména posuzuje, zda a jak pojišťovny sledují, vyhodnocují a promítají závěry relevantní judikatury do své činnosti za účelem řádného řízení právních rizik, a to mj. i v oblasti správy pojištění. Zjištění z této dohledové činnosti ČNB bilaterálně komunikuje s jednotlivými pojišťovnami a případně přijímá opatření v mezích svých kompetencí, a to jak z hlediska dohledu v oblasti odborné péče a ochrany spotřebitele, tak dohledu obezřetnosti, tedy jak v zájmu pojistníků, tak zachování finanční stability.

Česká národní banka byla dále vyzvána hospodářským výborem, aby neprodleně varovala veřejnost před důsledky neplatnosti pojistných smluv. ČNB se k tomuto odkazuje na své předchozí vyjádření z 13. 6. 2018 s názvem Sdělení k tématu neplatnosti pojistných smluv životního pojištění. ČNB současně sděluje, že není oprávněna k jakýmkoli plošným zásahům týkajícím se posuzování či určování neplatnosti pojistných smluv či jejich jednotlivých ujednání. Tato pravomoc je svěřena výhradně soudům, popř. finančnímu arbitrovi, jedná-li se o pojistnou smlouvu životního pojištění. Je na místě zdůraznit, že soudy rozhodují na základě konkrétních okolností každého jednotlivého případu a soudní závěr o neplatnosti pojistné smlouvy životního pojištění nelze bez dalšího vztahovat na další případy.

Ve věci individuálních nároků či záležitostí spotřebitelů ČNB doporučuje kontaktovat přímo příslušnou pojišťovnu například formou stížnosti a požadovat řádné zdůvodnění jejího stanoviska. V rámci komunikace s pojišťovnou je možné dále požadovat i přezkoumání stanoviska konkrétního zaměstnance jeho nadřízeným, popř. nezávislým útvarem (často ombudsman), pokud je danou pojišťovnou zřízen. Pokud se ani přesto nepodaří danou záležitost s pojišťovnou vyřešit, je spotřebitel oprávněn za splnění zákonných předpokladů a podmínek obrátit se na soud nebo subjekt mimosoudního řešení sporů. Podrobnější informace k tomu, jak postupovat v případě stížnosti na finanční instituci, jsou dostupné spotřebitelům na webových stránkách ČNB.

ČNB závěrem konstatuje, že se výkonu dohledu v oblasti pojišťovnictví, jehož nedílnou součástí je ochrana spotřebitele, věnuje dlouhodobě, s náležitou péčí a v rámci kompetencí svěřených jí zákonem.

Váš komentář