Česká obchodní inspekce vyhodnotila kontroly zaměřené na dodržování zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností. Celkem provedla 471 kontrol a porušení tohoto zákona zjistila ve 162 případech. „Kontrolní činnost prokázala, že přestože je zákon účinný již od 1. ledna 2021, stále není řádně dodržován. S touto právní normou, která stanovila výrobcům, distributorům a posledním prodejcům nové povinnosti, se řada těchto subjektů ještě v plném rozsahu neseznámila. Kontrolami bylo zjištěno, že mnoho hospodářských subjektů, především malých prodejců, stále pracuje s informacemi podle již neplatné právní úpravy. Jelikož nám monitoring trhu potvrdil trend zvyšování počtu konečných uživatelů, kteří využívají možnosti zpětného odběru vybraných výrobků, budeme v těchto kontrolách pokračovat i v dalším období,“ uvedl k výsledkům kontrolní činnosti ředitel ČOI Jan Štěpánek.

Česká obchodní inspekce od 2. května do 26. srpna 2022 provedla kontrolní akci zaměřenou na dodržování zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností. Tento zákon stanovuje pravidla pro předcházení vzniku odpadu z vybraných výrobků, práva a povinnosti výrobců při uvedení vybraných výrobků na trh, práva a povinnosti osob při nakládání s výrobky s ukončenou životností a působnost správních orgánů v oblasti předcházení vzniku odpadu z vybraných výrobků a v oblasti nakládání s výrobky s ukončenou životností.

Kontrolní akce byla zaměřena na dodržování povinností k vybraným výrobkům (elektrozařízení, baterie, akumulátory a pneumatiky), které jsou pro právnické a podnikající fyzické osoby v postavení výrobců, distributorů a posledních prodejců stanoveny citovaným zákonem. V případě zpětného odběru je poslední prodejce povinen písemně informovat konečného uživatele o způsobu jeho zajištění po ukončení životnosti těchto výrobků. Dále bylo kontrolováno i dodržování dalších povinností v dozorové pravomoci ČOI, které pro uvedené subjekty vyplývají z tohoto zákona.

Ve sledovaném období ČOI uskutečnila 471 kontrol u právnických a podnikajících fyzických osob v postavení výrobce, distributora a posledního prodejce a porušení zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, zjistila ve 162 případech. 

V rámci této kontrolní akce bylo ve 13 případech využito spolupráce se Živnostenskými úřady.

Kontroly
InspektorátPočet kontrolKontroly se zjištěnímKontroly v %
Středočeský a Hl. město Praha331648,5%
Jihočeský a Vysočina584069,0%
Plzeňský a Karlovarský1206755,8%
Ústecký a Liberecký1196453,8%
Královéhradecký a Pardubický541935,2%
Jihomoravský a Zlínský301756,7%
Olomoucký a Moravskoslezský574579,0%
Celkem47126856,9%

Porušení právních předpisů bylo zjištěno při 268 kontrolách, což představuje 56,9 % z celkového počtu provedených kontrol. U některých kontrol bylo zaznamenáno více porušení právních předpisů.

Zjištěné nedostatky

Česká obchodní inspekce zjistila porušení zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, ve 162 případech.Z tohoto počtu konkrétně:

  • v 97 případech poslední prodejce, nebo distributor, nebo výrobce při prodeji nového elektrozařízení neuvedl odděleně od jeho ceny náklady na zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění odpadního elektrozařízení na 1 kus nebo 1 kg nového elektrozařízení (ust. § 73 odst. 1)
  • ve 49 případech poslední prodejce písemně neinformoval konečného uživatele o způsobu zajištění zpětného odběru vybraných výrobků po ukončení jejich životnosti (ust. § 18 odst. 3)
  • v 6 případech poslední prodejce písemně neinformoval konečného uživatele o způsobu zajištění zpětného odběru odpadních elektrozařízení anebo v místě prodeje nových elektrozařízení, kde jsou zpětně odebírána odpadní elektrozařízení (nebo v jeho bezprostřední blízkosti) neoznačil tato místa informací o možnosti odevzdání odpadních elektrozařízení (ust. § 66 odst. 3)
  • ve 4 případech poslední prodejce, u něhož není zřízeno místo zpětného odběru odpadního elektrozařízení, neumístil v prodejním místě viditelnou a čitelnou informaci o tom, kde lze odpadní elektrozařízení z domácnosti odevzdat ke zpětnému odběru (ust. § 66 odst. 4)
  • ve 2 případech poslední prodejce neuvedl odděleně od ceny pneumatiky náklady na zpětný odběr, zpracování a využití odpadních pneumatik na 1 kus nebo 1 kg (ust. § 99 odst. 1)

Porušení dalších ustanovení tohoto zákona bylo zjištěno v menším rozsahu.

Dále hospodářské subjekty porušily zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a to v 257 případech. Nejčastějším zjištěním, v 67 případech, bylo porušení ust. § 3 odst. 1 písm. c), kdy ceny výrobků nebyly správně účtovány. Dalším nejvíce porušovaným ustanovením zákona o ochraně spotřebitele, v 56 případech, bylo ust. § 12, kdy spotřebitel nebyl informován o ceně prodávaných výrobků.

Porušení dalších ustanovení zákona o ochraně spotřebitele a dalších právních předpisů bylo zjištěno v menším rozsahu.

Uložená opatření a sankce

Česká obchodní inspekce v tomto období pravomocně uložila 188 pokut v celkové výši 599 500 Kč.

Váš komentář