Elektrokoloběžka je, stejně jako koloběžka, v České republice považována za jízdní kolo. Cyklista mladší 18 let je povinen za jízdy použít ochrannou přilbu schváleného typu podle zvláštního právního předpisu a mít ji nasazenou a řádně připevněnou na hlavě. Dítě mladší 10 let smí na silnici, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci jet na jízdním kole jen pod dohledem osoby starší 15 let; to neplatí pro jízdu na chodníku, cyklistické stezce a v obytné a pěší zóně. Výše uvedená ustanovení jsou obsahem § 58 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

V grafu je uveden vývoj následků dopravních nehod cyklistů s důrazem na podíl cyklistů bez přilby.

 

Přilby na elektrokoloběžkách v evropských zemích 02

 

„V období let 2009-2020 bylo v důsledku dopravních nehod v České republice usmrceno 636 cyklistů, z toho 529 z nich nemělo přilbu, tj. 83 %. Výzkumníci z Centra dopravního výzkumu ve spolupráci se soudními lékaři z Fakultní nemocnice v Olomouci hodnotili okolnosti a následky 119 smrtelných zranění cyklistů. Jedním z výstupů studie, která vyšla v časopise Safety Science, bylo konstatování, že 37 % usmrcených cyklistů by mohlo přežít, pokud by v době nehody měli na hlavách cyklistické přilby,“ uvádí Ing. Jindřich Frič, Ph.D., z Centra dopravního výzkumu.

Statistiky dopravních nehod v současné době u cyklistů nerozlišují, zdali řídili jízdní kolo, elektrokolo, koloběžku nebo elektrookloběžku. „Ve spolupráci s Policií ČR jsme identifikovali fatální nehody řidičů jízdních kol s pomocným pohonem v období let 2017-2020. Z uvedených dat lze konstatovat, že 82 % usmrcených řidičů jízdních kol s pomocným pohonem nepoužilo cyklistickou přilbu, uvádí Ing. Lukáš Kadula, z Centra dopravního výzkumu a dodává: „Zvyšující se penetrace elektrokol se každoročně promítá již také v evidenci fatálních následků dopravních nehod cyklistů. V roce 2020 bylo ze 40 usmrcených cyklistů 9 řidičů elektrokol, 2 řidiči benzínových kol a 1 řidič elektrokoloběžky. Řidiči těchto nemotorových vozidel se tedy na všech usmrcených cyklistech podíleli 30,0 %, zatímco v roce 2019: 19,4 %, v roce 2018: 15,8 % a v roce 2017 6,8 %. Data z nehodovosti s účastí řidičů jízdních kol s pomocným pohonem budeme dále analyzovat.“

George Morfakis, zástupce PIN pro bezpečnost silničního provozu (Performance Index) na Kypru zpracoval aktuální stav povinnosti užít přilbu v případě jízdy na elektrokoloběžkách v jednotlivých evropských zemích. Zjištění shrnuje tato tabulka.

Země Ano Ne Poznámka
Rakousko √* *Povinnost pro uživatele do 12 let. Požadováno při jízdě na kole (povinnost nošení cyklistické vybavení, zákaz jízdy po chodníku).
Belgie
Francie Přilby jsou povinné v extravilánu, přičemž elektrokoloběžky mohou být používány na cestách s limitem do 80 km / h. Používání elektrokoloběžek je zakázáno na venkově a na meziměstkých cestách pro uživatele mladší 12 let.
Dánsko ←√ V rámci novely budou přilby povinné (přilby na kolo).
Švýcarsko ←√ V rámci návrhu zákona byla konzultována povinnost nošení přileb ke konci roku 2020.
Řecko Není definované, jaký druh přileb bude povinné nosit, pravděpodobně přilby na kolo.
Irsko Příprava relevantní legislativy. Není finální rozhodnutí ohledně přileb.
Itálie √* *Povinnost pro účastníky mladších 18 let. Užívání elektrokoloběžek je zakázáno pro uživatele mladších 14 let.
Chorvatsko Příprava relevantní legislativy. V záměru je povinnost nošení přileb osob mladších 16 let.
Lucembursko
Malta Helmy nejsou povinné. Nicméně, pokud je vozidlo používáno na silnici, musí mít přední azadní světla. Kromě toho, uživatel je povinen nosit dobře viditelnou vestu při cestě v noci. Je rovněž zakázáno používat rychlostní silnice. Vozidlo musí být zaregistrováno v evidenci vozidel, která požaduje technickou kontrolu a pojištění třetích osob. Registrace je zdarma pro soukromé účely. Kromě toho, uživatel musí mít alespoň řidičské oprávnění AM, které požaduje splnění teoretického testu a věku alespoň 16 let.
Zdroj: S.L. 499.67 – Regulace mikromobility
https://legislation.mt/eli/sl/499.67/eng/pdf.
Norsko
Maďarsko Není zatím relevantní legislativa
Nizozemí Není povinnost pro vozidla, jež dosahují rychlost maximálně 25 km/h.
Polsko Příslušná legislativa je platná od 20. května 2021. Helmy nejsou povinné.
Slovinsko Připravuje se nová legislativa. Užívání přileb na kolo bude povinné při jízdě na elektrokoloběžce pro uživatele mladších 18 let. V rámci platné legislativy je již povinné pro cyklisty mladší 18 let.
Finsko Přilby nejsou povinné pro vozidla, jež dosahují rychlost maximálně 25 km/h.
Česká republika U cyklistů mladších 18 let jsou přilby povinné.
Portugalsko Přilby na kolo jsou doporučené.
Velká Británie Přilby jsou doporučené.
Německo Přilby jsou doporučené.
Španělsko V současnosti je používání elektrokoloběžek regulováno ustanovením každé obce. DGT má v úmyslu navrhnout povinnost nošení přileb pro uživatele mladší 16 let (národní úroveň).

Samostatné oddělení BESIP Ministerstva dopravy na svých webových stránkách zveřejnilo v nedávné době aktuální informace týkající se problematiky elektrokoloběžek. V přibližně 2,5 minutovém videu shrnuje základy jízdy na elektrokoloběžce Mgr. Radka Osterová, krajská koordinátorka BESIP Pardubického kraje. K dispozici je také přehledný leták Bezpečně na elektrokoloběžce.

Foto, graf: CDV

Váš komentář