Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj potvrdil uložení pokuty ve výši 828 000 Kč statutárnímu městu Brnu za to, že v rozporu se svými vlastními pravidly neumožnilo provoz jednomu ze soutěžitelů v oblasti hazardních her.

 Město podle Úřadu narušilo hospodářskou soutěž a jednalo tak v rozporu se zákonem o ochraně hospodářské soutěže, který zakazuje orgánům veřejné moci diskriminovat některé soutěžitele. Statutární město Brno přijalo již v roce 2017 „Pravidla statutárního města Brna pro vymezení lokalit, které je možné zařadit mezi místa, na nichž může být povoleno provozování hazardních her“ (dále jen Pravidla), která obsahují podmínky pro zařazení dalšího adresního místa do obecně závazné vyhlášky regulující provozování hazardních her. Město nicméně neumožnilo společnosti FORBES Casino, a.s., provozování hazardních her, když neprovedlo novelizaci své obecně závazné vyhlášky č. 12/2017, o regulaci provozu hazardních her, a provozovnu uvedeného soutěžitele nezařadilo od 1. 1. 2018 mezi povolená místa. Stalo se tak i přesto, že provozovna plnila všechny podmínky stanovené v Pravidlech a žádost o zařazení provozovny byla doručena včas. Provozovna byla do vyhlášky zařazena až 22. září 2018. Město Brno nesdělilo Úřadu žádné objektivní důvody, proč postupovalo v rozporu se svými vlastními Pravidly a zamezilo tak soutěžiteli FORBES Casino, a.s., v případném vstupu na relevantní trh.

V rámci řízení o rozkladu zamítl předseda Úřadu námitku statutárního města Brna ohledně vymezení relevantního trhu a dále výhradu, že FORBES Casino, a.s., není soutěžitelem. Relevantní trh provozování hazardních her byl podle rozhodnutí předsedy vymezen zcela v souladu s platnou legislativou. Společnost FORBES Casino, a.s., pak náleží do podnikatelské skupiny, která v oblasti hazardních her působí a potřebnými licencemi disponuje.

Fotka od Jiří Rotrekl z Pixabay