Česká obchodní inspekce vyhodnotila kontroly ponorných čerpadel určených pro domácnosti, zahrady a k odčerpávání znečištěné vody z výkopů, jímek, bahnitých jezírek pro náročné podmínky ve stavebnictví. V minulém roce zkontrolovala 27 typů těchto výrobků a nedostatky zjistila u 13 z nich. Provedená kontrolní akce zaměřená na ponorná kalová čerpadla splnila svůj účel. Inspektoři se zaměřili nejen na značení a technickou dokumentaci dodávanou s výrobkem, která je důležitá pro bezpečné užívání čerpadel, ale zmapovali i prodej ponorných kalových čerpadel v ČR,“ říká k výsledkům akce ředitel ČOI Mojmír Bezecný.

Česká obchodní inspekce uskutečnila v minulém roce 40 kontrol, při kterých se zaměřila, zda kalová ponorná čerpadla dodávaná na trh ČR splňují technické požadavky příslušných právních předpisů.

Kontrolovanými výrobky u 34 distributorů, 5 výrobců a 1 dovozce byla kalová ponorná čerpadla určená k odčerpávání znečištěné vody z výkopů, jímek nebo bahnitých jezírek, pro náročné podmínky ve stavebnictví apod., nebo kalová ponorná čerpadla pro domácnost a zahradu. Jednalo se o výrobky, které jsou uváděny na trh jako strojní zařízení ve smyslu nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení. 

Inspektoři ČOI zkontrolovali 27 typů výrobků a nedostatky zjistili u 13 typů. U některých výrobků zaznamenali více nedostatků současně. V 8 případech se jednalo o nedostatky v ES Prohlášení o shodě, které buď nebylo přiloženo k výrobku, popř. mělo administrativní nedostatky. V 7 případech se jednalo o nedostatky ve značení výrobků a v 1 případě byly zjištěny nedostatky v návodu k použití.

Dále inspektoři odebrali 7 typů čerpadel k provedení laboratorních zkoušek.  6 typů bylo vyhodnoceno jako vyhovující. Jeden odebraný typ výrobku Kalové ponorné čerpadlo RiwallPRO®, REP 750 nevyhověl ve značení výrobku, neboť na něm nebyly uvedeny informace podstatné pro jeho bezpečné používání.

Inspektoři také zjistili porušení zákona č. 634/1986 Sb., o ochraně spotřebitele. Ve 3 případech nebyly dodrženy povinnosti, které se týkaly informování o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění reklamace, používání měřidel s platným úředním ověřením a vydání dokladu o zakoupení výrobku.

ČOI za zjištěná porušení uložila celkem 12 pokut v celkové hodnotě 40 000 Kč.

__________________________________________________________________________________

Příslušné právní předpisy:

  • zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky
  • zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh
  • nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení
  • nařízení vlády č. 117/2016 Sb., o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh
  • nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních
  • nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení
  • harmonizovaná norma EN 809:1998+A1:2009/AC:2010-07 – Kapalinová čerpadla a čerpací soustrojí – Všeobecné bezpečnostní požadavky (česká verze ČSN EN 809:1999+A1:2010/Opr.1:2011), tato norma je platná, nikoliv závazná