Kromě mateřských škol věnuje město Hodonín během prázdnin velkou pozornost i základním školám. Po loňské rozsáhlé modernizaci ZŠ U Červených domků se velké investice v letošním roce připravují především v ZŠ Vančurova. Opravy začaly již na jaře realizací nového chodníku a oplocení, pokračovat však budou rekonstrukcí elektroinstalace, stavebními úpravami a dodávkou vybavení i konektivity. Celkové investice do této školy předpokládáme ve výši kolem 30 milionů korun.

Opravou chodníků a oplocení byla na jaře letošního roku zahájena modernizace Základní školy Vančurova. V areálu vznikl chodník pro pěší spojující zadní vstup se školní družinou. Pro příchod do družiny byla původně používána komunikace uvnitř areálu, chodník je tedy zcela nový. Vybudováno bylo i nové oplocení se vstupní a vjezdovou bránou, které odděluje přístupnou část areálu školy a pozemek náležící k domu školníka. Rekonstrukce se dotkla také oplocení (z ulice Vančurova) mezi zadní bránou a budovou školy, výměny se dočkalo i nevyhovující, poškozené oplocení víceúčelového hřiště. Stavební práce skončily v červnu a jejich náklady dosáhly částky 580 252 Kč.

Mnohem větší investice však čekají tuto základní školu v následujících měsících. Již příští týden bude zahájena 1. etapa rekonstrukce elektroinstalace, jejíž předpokládané náklady dosahují částky 16 450 000 Kč. Stavební práce budou rozděleny do několika částí a budou zahrnovat výměny silnoproudých, slaboproudých rozvodů, zdravotechniky a vzduchotechniky. Souběžně s tím bude na podzim zahájena také instalace vnitřních rozvodů pro konektivitu a výpočetní techniku v objektu školy. Obměny se dočká i mobiliář několika učeben, jako například biologie, fyziky či informatiky. Předpoklad nákladů těchto prací včetně pořízení nového mobiliáře činí 10 194 000 Kč.  Na podzim jsou v plánu také stavební úpravy související s bezbariérovým užíváním dvou sociálních zázemí. Součástí bude nový osobní výtah pro šest osob, který zde vyroste přes tři podlaží. Schodiště v prvním patře budou navíc vybavena dvěma bezbariérovými plošinami. Odhadovaná částka v tomto případě činí 3 073 000 Kč. Předpokládaný termín ukončení všech uvedených investičních prací je začátkem roku 2021. Provoz školy bude částečně omezen v závislosti na aktuálně prováděných pracích. Stavební firma, vedení školy i zástupci města Hodonín usilují v rámci společné koordinace o co nejmenší omezení výuky. 

Také v měsíci srpnu bude nadále pokračovat rekonstrukce předprostoru Základní školy Očovská. Ta mimo jiné zahrnuje opravu stávajících zpevněných ploch před hlavním vstupem, opravu zpevněné plochy před schodištěm do školy, opravu dlažby před vestibulem či nová stání pro jízdní kola. Tato investiční akce je součástí další etapy regenerace sídliště Jihovýchod a zahrnuje celkovou rekonstrukci místní komunikace Očovská. Modernizace předprostoru školy tak představuje pouze jednu z mnoha částí této zakázky v celkové hodnotě 17 760 219 Kč.  Ukončení prací se předpokládá v první polovině září. 

V neposlední řadě nezapomínáme ani na Základní školu Mírové náměstí. Zde se počítá s výměnou oken tělocvičny, která je plánována na druhou polovinu roku 2020 v částce cca 1 680 000 Kč. Další investice, se kterými se uvažuje v následujícím období, zahrnují rekonstrukci vzduchotechniky, opravu bytu školníka a opravu vstupu do školní jídelny.