Dopady pandemie nemoci COVID-19 na lidskou psychiku jsou
nezanedbatelné, což dokládá řada studií. Zhoršené psychické zdraví a dopad restriktivních opatření
zavedených v souvislosti s pandemií se pak v zásadní míře mohou promítat do různých životních
oblastí, sexualitu nevyjímaje. Zahraniční výzkumy z oblasti sexuality poukazují zejména na snížení
frekvence sexuálních aktivit, snížení sexuální touhy, snížení sexuální spokojenosti, nárůst
partnerských konfliktů a sexuálního násilí. Situaci v Česku zkoumali vědci z Národního ústavu
duševního zdraví.


Láska a sex za časů koronaviru
Tým Laboratoře evoluční sexuologie a psychopatologie v Národním ústavu duševního zdraví se
v březnu 2020 rozhodl reagovat na nastalou situaci realizací on-line výzkumu „Láska a sex za časů
koronaviru“, který se zabýval širokou škálou témat, od otázek týkajících se frekvence sexuálních
aktivit, míry sexuální touhy, partnerské komunikace, konfliktů či sexuálního násilí po užívání
antikoncepčních prostředků a mnohých dalších. „Výzkum byl spuštěn ve třech vlnách, a to vždy
s měsíčním rozestupem. Získaná data tedy pokrývají období od dubna do července, a poskytují tak
náhled na proměny zkoumaných oblastí v čase, protože účastníci byli při prvním vyplňování
dotazováni i na jejich vnímání zkoumaných oblastí před samotným začátkem pandemie. Do první vlny
výzkumu se zapojilo více než 2 500 účastníků, do druhé vlny 1 400 účastníků a do třetí vlny 800
účastníků,“ popisuje Mgr. Kateřina Klapilová, Ph.D. z Národního ústavu duševního zdraví.


Výsledky poukázaly na odlišné prožívání koronavirové krize u zadaných a nezadaných účastníků.
U lidí, kteří trávili dobu pandemie po boku partnera, docházelo k nižším poklesům životní spokojenosti
oproti nezadaným účastníkům. U nezadaných se zvýšila motivace najít si partnera ve srovnání
s dobou před pandemií. To se však nepromítlo do návštěvnosti seznamek – zde nebyl zaznamenán
žádný nárůst, podobně jako u konzumace pornografie, kde u nezadaných účastníků došlo pouze
k mírnému zvýšení. Jak zadaní, tak nezadaní účastníci tohoto výzkumu vykazovali zvýšenou sexuální
touhu, což se liší od výsledků výzkumů publikovaných v zahraničí. Zvýšená sexuální touha se však
nepromítala do zvýšené frekvence sexuálních aktivit.


Větší emocionální blízkost – větší spokojenost
Jako významný stresor, který vstupoval do vnímané sexuální spokojenosti v párech během
pandemie, se ukázal stres z času společně stráveného s partnerem. „Účastníci s vyšším skóre
zmíněného stresu častěji vykazovali pokles partnerské spokojenosti a naopak. Dalším silným
stresorem pak byla péče o děti. Jiné zkoumané stresory (např. strach z nákazy nebo obavy o zdraví)
neměly na sexuální spokojenost významný vliv,“ říká doktorka Klapilová.


A jak pandemie ovlivnila partnerské vztahy celkově? „30 % párů uvedlo negativní dopad pandemie na
jejich vztah, 33 % neutrální dopad a 37 % pozitivní dopad. U zadaných účastníků výzkumu se také
během pandemie zvýšila vnímaná emocionální blízkost s partnerem. Ta byla důležitá pro udržení
spokojenosti ve vztahu – čím větší emocionální blízkost s partnerem účastníci pociťovali, tím méně
často u nich docházelo k poklesu spokojenosti ve vztahu. Naopak lidé, kteří označili emocionální
blízkost s partnerem za nižší, vykazovali během pandemie častěji pokles spokojenosti ve vztahu,“
vysvětluje doktorka Klapilová.


Za jeden z nejvíce alarmujících dopadů pandemie COVID-19 v oblasti sexuality je považován nárůst
sexuálního násilí a problematického sexuálního chování v online prostředí. Tým projektu Parafilik
z NUDZ se proto rozhodl na současnou situaci reagovat dočasnou nabídkou telefonických a online
konzultací pro osoby s problematickým sexuálním nastavením a osoby jim blízké, které se
v současné době ocitly ve stavu akutní krize a uvítaly by podporu při zvládání své sexuality.
Informace o službě a kontaktech naleznete v nejbližší době na webových stránkách www.parafilik.cz.

Mezinárodní výzkum zkoumal sexuální touhu v partnerství
Tým výzkumníků z Laboratoře evoluční sexuologie a psychopatologie NUDZ se také spolu s vědci
z Chorvatska, Německa, Francie, Nizozemí, Portugalska, Švédska a Turecka zapojil do mezinárodní
studie „Změny v sexuální touze lidí žijících v partnerství“. Ta proběhla formou on-line dotazníku
v období května až července 2020 a byla zaměřena na účastníky žijící v partnerství, kteří v době
pandemie žili ve společné domácnosti. Výzkumu se zúčastnilo celkem 4 813 účastníků, za Česko jich
bylo 507. Žádné změny v sexuální touze nepociťovalo 53 % účastníků, 19 % pociťovalo snížení
(častěji ženy) a 28 % pociťovalo zvýšení sexuální touhy (častěji muži). Procenta účastníků
pociťujících stabilitu či změny sexuální touhy byla napříč zeměmi poměrně srovnatelná, studie se
však snažila vysvětlit také to, u jakých typů párů zůstává sexuální touha pod vlivem krize stabilní,
a u jakých se mění pozitivním či negativním směrem.


Faktory, které během pandemie napomáhaly udržení stabilní sexuální touhy, byly zejména
spokojenost ve vztahu, emoční blízkost a dobré psychické mechanismy pro vypořádání se
s pandemií. Velmi důležitým faktorem byla také obecná motivace k sexuálním aktivitám, tedy to, zda
lidé v partnerství přistupují k sexuálním aktivitám primárně s cílem zaměřit se na vlastní potěšení
nebo spíše na partnerovo potěšení. U osob, které jsou v sexu primárně zaměřené na potěšení
partnera či se sexu v partnerství spíše vyhýbají, docházelo k poklesu sexuální touhy. V rámci studie
je dále plánována hlubší analýza interkulturních rozdílů a také kvalitativní analýza odpovědí.


„Rádi bychom nyní pozvali veřejnost k účasti na poslední námi plánovaných studií. Jde o mezinárodní
výzkum konsorcia I-SHARE, který realizujeme společně s výzkumnými týmy z 33 dalších zemí.
Výzkum je připraven ve spolupráci se Světovou zdravotnickou organizací (WHO) a zaměřuje se na
sexuální a reprodukční zdraví a dostupnost zdravotnické péče v souvislosti s pandemií covid-19.
V tuto chvíli je velmi důležité, abychom data z první a druhé vlny pandemie za ČR zařadili do
celosvětových statik,“ uzavírá Kateřina Klapilová. Anonymní dotazník, jehož vyplnění zabere přibližně
15 minut, najdete zde: https://enketo.lshtm.ac.uk/DXzJOukQ, případně na http://www.sexlabnudz.cz

Fotka od Sasin Tipchai z Pixabay