Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, jako orgán ochrany přírody oprávněný ke schvalování plánů péče podle § 77a odst. 4 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) oznamuje v souladu s ustanovením § 38 odst. 3 zákona, že byl vypracován a ke schválení předložen návrh plánu péče o přírodní památku Vraní vrch na období 2021–2030.

Plán péče navrhuje opatření na zachování nebo zlepšení stavu předmětů ochrany v tomto zvláště chráněném území a jeho ochranném pásmu.

S návrhem plánu péče je možné se seznámit a nahlédnout do něj na Odboru životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje, nám. Armády 8, Znojmo, 5. poschodí, dveře č. 606, vždy v úřední dny pondělí a středa od 8:00 do 17:00 h, nebo i v jiném termínu po předchozí telefonické domluvě (tel. č. 541 654 323) a také na webových stránkách krajského úřadu www.kr-jihomoravsky.cz v kapitole „Životní prostředí/OŽP Odbor životního prostředí/Projednávané návrhy plánů péče o přírodní památky a přírodní rezervace“.

Připomínky k návrhu plánu péče mohou vlastníci dotčených pozemků a dotčené obce uplatnit ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení. Připomínky se uplatňují u Odboru životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje, který včas uplatněné připomínky posoudí a o způsobu jejich vypořádání sepíše protokol, kterým zároveň plán péče schválí. Pokud připomínky nebudou uplatněny, má se za to, že dotčené subjekty s návrhem plánu péče souhlasí a berou jeho obsah na vědomí.

Zde odkaz na dokument: https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=430673&TypeID=7

Váš komentář