Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán ochrany přírody v souladu s § 77a odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., zákona o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), oznamuje v souladu s § 40 odst. 2 zákona návrh na vyhlášení zvláště chráněného území.

Zvláště chráněné území ponese název „Kamenice“ a bude vyhlášeno v kategorii přírodní památka ve smyslu ustanovení § 36 zákona. Nachází se na území Jihomoravského kraje v okrese Břeclav v katastrálním území Hlohovec.

Počátky jeho legislativní ochrany se datují do roku 2002, kdy bylo zřízeno jako přírodní památka Kamenice u Hlohovce nařízením Okresního úřadu Břeclav č. 9/2002. Přehlášení je navrhováno z několika důvodů. Území bude zmenšeno o malé části pozemku p. č. 1773/1 na východě, které jsou zahrnuty do zemědělského bloku vinic. Tvoří je mírný svah původního sklonu i tvaru, který svým charakterem neodpovídá narušenému a členitému reliéfu většiny pozemku. Nevyskytuje se zde předmět ochrany, plochy jsou obhospodařovány konvenčním zemědělstvím. Jejich vyčleněním dojde k narovnání věcného i formálního rozsahu přírodní památky. Území bude nově vymezeno a v neposlední řadě dojde k uvedení zřizovacího předpisu do souladu s platnou legislativou.

Pro přírodní památku bude vyhlášeno specifické ochranné pásmo ve smyslu ustanovení § 37 zákona.

S podrobně zpracovaným návrhem na vyhlášení přírodní památky Kamenice podle § 40 odst. 1 zákona a § 10 vyhlášky č. 45/2018 Sb., včetně zákresu hranic tohoto území v základní a katastrální mapě ČR, je možné seznámit se a nahlédnout do něj na odboru životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje, detašovaném pracovišti Štefánikova 28, 695 01 Hodonín, přízemí vpravo, dveře č. 9, vždy v úřední dny pondělí, středa od 800 do 1700 hod. nebo i v jiném termínu po předchozí telefonické domluvě (tel. 541 654 122), na webových stránkách Krajského úřadu JmK “www.kr-jihomoravsky.cz“ v kapitole „Životní prostředí / OŽP Odbor životního prostředí / Projednávané návrhy na vyhlášení přírodních památek a přírodních rezervací“ a na obecním úřadě v Hlohovci.

Podle § 40 zákona mají vlastníci nemovitých věcí dotčených navrhovanou územní ochranou a dotčené obce právo uplatnit k návrhu na vyhlášení zvláště chráněného území námitky, a to do 90 dnů od doručení tohoto oznámení. Námitky se uplatňují písemně u Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno, který včas uplatněné námitky posoudí a vydá o nich rozhodnutí, a to do 60 dnů od uplynutí lhůty k uplatnění námitek a s rozhodnutím seznámí podatele námitek. K námitkám uplatněným po výše stanovené lhůtě nebude přihlédnuto. Pokud námitky nebudou uplatněny, má se za to, že dotčený subjekt s předloženým návrhem souhlasí.

V průběhu procesu vyhlašování přírodní památky bude po projednání návrhu na vyhlášení následovat provedení geodetických prací spočívajících ve vytyčení a zaměření průběhu nové hranice tohoto zvláště chráněného území. Po vyhlášení přírodní památky bude na základě výstupu výše uvedených prací zvláště chráněné území oznámeno k evidenci v katastru nemovitostí.

Po vyhlášení bude na území přírodní památky provedena oprava a doplnění značení podle § 42 zákona a § 16 vyhlášky č. 45/2018 Sb. Stávající přírodní památka Kamenice má řádně schválený plán péče na období 2012-2021 (protokol č. j. JMK 179282/2011), jehož věcná stránka nebude procesem přehlašování dotčena. Dokument tak zůstane v platnosti i po novém vyhlášení PP Kamenice do konce uvedeného období.