Vážení smluvní poskytovatelé zdravotních služeb, v současnosti probíhá řešení podnětů a reklamací k odměnám, které jsme vám na přelomu měsíce května a června zaslali dle dikce Vyhlášky č. 172/2021 Sb., (dále jen KV II), kterou se mění Vyhláška č. 305/2020 Sb., o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2020.

V nejbližších dnech vyjde vyhláška nová, která by měla umožnit vyřešit část stávajících reklamací ke KV II narovnáním a aktualizací smluvních vztahů mezi poskytovateli a zdravotními pojišťovnami.

Pro výpočet mimořádné odměny dle nového znění vyhlášky bude rozhodný stav zdravotnického personálu nahlášený zdravotní pojišťovně nejpozději do 30. 6. 2021. Nejde tedy o „další kompenzaci“, ale pouze o možnost legislativně čistého dorovnání reálného stavu zdravotnických pracovníků aktualizací Příloh č. 2 zaslaných do ZP MV ČR nejpozději do 30. 6. 2021.

 

Potřebujeme vaši spolupráci

V zájmu zajištění bezproblémové a včasné realizace úhrady mimořádných odměn je potřebná spolupráce mezi vámi (poskytovatelem) a ZP MV ČR a dodržení tohoto postupu:

· Věnujte maximální pozornost zaslaným materiálům

· Prosíme, vyřizujte své požadavky písemně a pokud možno netelefonujte

· Pokud údaje, uvedené v účinné příloze č. 2 Smlouvy, dosud neodpovídají stavu zdravotnického personálu, doručte neprodleně, nejpozději však do 30. 6. 2021 písemně      či emailem příslušnému smluvnímu pracovníkovi, se kterým komunikujete v oblasti změn v příloze č. 2, nebo na obecný kontakt pro smluvní partnery e-mail: info@zpmvcr.cz kompletní údaje o zdravotnických pracovnících, ve formátu:

1. IČO, IČZ, IČP, odbornost IČP

2. rodné číslo zdravotníka, jméno a příjmení, kategorie (L, S, K, J, atd.), typ pracovníka (vedoucí, ostatní, případně školenec), doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání pracovníka, kapacitu v hodinách/týdně, datum nástupu,             případně datum ukončení činnosti pracovníka na pracovišti.

· Pokud jste v průběhu roku 2021 již na ZP MV ČR zaslali žádost o aktualizaci Přílohy č. 2 Smlouvy, která personálně odpovídá současnému stavu, nezasílejte nic dalšího

· Pokud nedošlo v době od 31. 12. 2020 ke změnám v kapacitě ani v personálním zajištění, nezasílejte do 31. 7. 2021 žádnou další aktualizaci

· Žádáme Vás, abyste žádosti o nové smlouvy (vyjma nástupnických PZS nebo přebrání praxe), rozšíření spektra výkonů a požadavků na další změny v Přílohách č. 2 Smluv nezasílali dříve než v srpnu 2021.

Omlouváme se za technický problém na straně ZP MV ČR, který způsobil, že u některých poskytovatelů, s nimiž ZP MV ČR uzavírala v roce 2020 nové smlouvy (např. poskytovatelé domácí péče, fyzioterapie, laboratoří a radiodiagnostiky) nebyli do podkladů pro odměny zahrnuti korektně všichni zdravotničtí pracovníci.

Doplatek odměn bude odeslán společně s ostatními doplatky dle připravované vyhlášky i bez předchozí reklamace jednotlivých poskytovatelů.

Váš komentář