Součástí aktualizované verze metodiky Oceňování dřevin rostoucích mimo les je také výpočet kompenzačních opatření za kácené nebo poškozené dřeviny. 

Metodiku je vhodné využívat jako podklad pro rozhodování orgánů ochrany přírody při povolování kácení dřevin podle ustanovení § 8 odst. 1 ZOPK, konkrétně za účelem vyhodnocování funkčního a estetického významu dřevin, a také pro správní úvahu, zda důvody ke kácení uvedené žadatelem převažují veřejný zájem na zachování dřeviny – a tudíž zda kácení povolit, či nepovolit. Dále metodický výpočet umožňuje stanovit, kolik nově vysazených dřevin (stromů či keřů) jakého druhu a velikosti adekvátně nahradí společenskou újmu, ke které pokácením či poškozením dané dřeviny dojde či došlo.

Aktuálně předkládaná novelizace metodiky obsahuje úpravu hodnoty koeficientů (např. polohového) na základě výzkumu provedeného v rámci projektu TAČR č. TL01000020 „Ověření kalkulace společenské hodnoty dřevin rostoucích mimo les za účelem výpočtu rozsahu kompenzačních opatření při jejich kácení“. Dále pro praxi přináší zjednodušený postup pro oceňování porostů dřevin (porostů stromů, keřů, popínavých dřevin a jejich směsí). Kalkukačku najdete zde.

Váš komentář