V pondělí 18. 5. 2020 spustila Česká správa sociálního zabezpečení na svém webu kontaktní formulář, jehož prostřednictvím může žadatel požádat o prověření nevyplacené dávky nemocenského pojištění po více než 30 dnech od uplatnění žádosti. Z prošetření doručených urgencí vyplynulo, že postup jednotlivých správ sociálního zabezpečení byl v 99 % případů správný, dávky jsou průběžně zpracovávány v zákonné lhůtě.

Od spuštění kontaktního formuláře ČSSZ obdržela k 28. 5. 2020 celkem 8 073 žádostí o prověření (z toho k ošetřovnému 4 200), vyřízeno jich k dnešnímu dni bylo 5 090. Z tohoto počtu se pouze u 33 případů skutečně jednalo o dávku, jejíž výplata neproběhla v zákonné lhůtě do 30 dnů ode dne doručení kompletní žádosti na OSSZ, tudíž v těchto případech byl shledán důvod v postupu na straně OSSZ. V dalších 20 případech bylo shledáno pochybení v postupu na straně zaměstnavatele, kdy z jeho strany nebyly doručeny kompletní podklady a dodávaly se dodatečně, čímž došlo k prodlení při zpracování dávky.

Je třeba znovu zdůraznit, že ošetřovné je vypláceno ve lhůtě 30 dnů od přijetí měsíčního výkazu OSSZ příslušnou podle sídla zaměstnavatele, nikoliv „za březen“„za duben“ apod., jako je tomu např. u výplaty mezd či platů. Měsíční výkaz péče předává žadatel zaměstnavateli, který všechny podklady postoupí příslušné OSSZ. Záleží proto primárně na zaměstnavateli, zda je výkaz řádně vyplněn a jak rychle bude zpracován, resp. kdy podklady předá příslušné OSSZ.

Pokud jsou podklady k dávce doručeny na OSSZ kompletní a není třeba je došetřovat, probíhá výplata dávek rychle – většina dávek (více než 50 %) je tak vyplacena do 10 dnů, zbývající část do 30 dnů s naprostými výjimkami, viz výše.

Tento operativní komunikační kanál byl spuštěn vzhledem k dočasnému, avšak výraznému nárůstu agendy při vyřizování žádostí o výplatu ošetřovného (např. v dubnu bylo vyřízeno 151 168 těchto dávek, v květnu k 27. 5. 2020 bylo vyřízeno 210 410 dávek ošetřovného, což je více než čtyřnásobek běžného počtu) a k přetížení telefonních linek v call centrech a na všech okresních pracovištích, která agendu zpracovávají. 

Kontaktní formulář může žadatel využít pro prověření nevyplacené dávky nemocenského pojištění (nemocenské, ošetřovné, dlouhodobé ošetřovné, otcovská, peněžitá pomoc v mateřství, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství) po více než 30 dnech od uplatnění žádosti. ČSSZ tedy doporučuje žadatelům, aby si před podáním žádosti o prověření nejprve u svého zaměstnavatele zjistili termín odeslání kompletních podkladů na OSSZ.

Fotka od Free-Photos z Pixabay