V návaznosti na přesun školní výuky do distanční formy v online prostředí vyvstává řada otázek souvisejících s kyberbezpečností ve vzdělávání.  Jak bezpečně vyučovat na dálku, jak efektivně eliminovat rizika při používání digitálních technologií, kam směřovat pozornost a obezřetnost rodičů i dětí při každodenním virtuálním školním i mimoškolním setkávání? Na dané téma v uplynulých dnech diskutovali odborníci v panelové diskuzi, kterou připravilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost.

Téma kybernetické bezpečnosti se stalo ve vztahu k dětské populaci zcela zásadním. Do nové formy distančního online vzdělávání byli aktuálním celospolečenským děním rychle začleněni učitelé, děti i rodiče. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy proto zásadním způsobem výuku informatiky posílilo i v rámcovém vzdělávacím programu. „Ve spolupráci s Národním úřadem kybernetické a informační bezpečnosti apelujeme na bezpečné digitální dovednosti a kompetence nejen při sdílení a vyhodnocování informací, ale i při samostatné online výuce, při správě přihlašovacích údajů žáků, při zabezpečování a sjednocování komunikačních platforem,“ dodává Mgr. Jaroslav Faltýn, ředitel odboru základního vzdělávání a mládeže MŠMT.

Nosná myšlenka kybernetické bezpečnosti byla proto diskutována ve dvou blocích panelové diskuze. První blok se věnoval online výuce a bezpečnosti se zaměřením na pedagogy a ředitele škol (https://youtu.be/tF1tbJpOSrc ), kterým byla nabídnuta doporučení na vzdělávací i preventivní aktivity ve vztahu ke kybernetické bezpečnosti i osvětleny pojmy jako kyberzlobení, kyberšikana či internetoví trollové.  Ve druhém bloku se pozornost věnovala spolupráci rodičů a škol při ochraně dětí v online světě (https://youtu.be/aQrGmBeu8Wc). „V online prostředí nám hrozí značná kybernetická rizika, která můžeme snižovat vzděláváním a prevencí. I díky této odborné panelové diskusi přispíváme k ochraně nejzranitelnější skupiny obyvatel, jakou jsou právě děti. “, doplňuje Mgr. Luboš Fendrych, ředitel odboru vzdělávání, výzkumu a projektů NÚKIB.

Z důvodu potřebnosti dlouhodobého a efektivního zacílení na oblast online bezpečnosti právě Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy spolu s Ministerstvem vnitra a Národním úřadem pro kybernetickou bezpečnost plánuje vzdělávací i osvětové akce na celý tento rok„Začátkem března NÚKIB ve spolupráci s MŠMT také otevřel veřejnosti aktualizovaný kurz Bezpečně v kyber! Kurz: Kurz základů rizikového chování na internetu (nukib.cz), na který i tématicky navazuje tato panelová diskuze věnující se tématům kybernetické bezpečnosti“, uvádí gestor agendy MŠMT Mgr. Jaroslav Faltýn.

„V souvislosti s dětskou populací vnímáme, že téma kybernetické bezpečnosti se stalo zcela zásadním. Více než 10 let se velmi dramaticky, dynamicky rozvíjí možnosti dětí s ohledem na pobyt na internetu, paralelní procesy jako masivní nárůst chytrých telefonů, dostupnost obsahu zaměřeného na děti na internetu a další znamenají, že se dětí také týkají rizika, která souvisí s pohybem na internetu, a proto je zásadní věnovat této oblasti pozornost patřičně odborně zajištěnou,“ říká k tématu diskuse Mgr. Faltýn.

MŠMT připravilo zásadní proměnu vzdělávání pro základní školy v ČR – proměna vychází z trendů, kdy je potřeba, aby školní vzdělávání vybavovalo žáky ZŠ dovednostmi potřebnými pro bezpečný pohyb v on-line prostředí a pro bezpečnou práci s daty, včetně osobních.

Váš komentář