MPSV informovalo členy vlády s obsahem a závěry každoročně předkládané
zprávy o potírání nelegálního zaměstnávání cizinců. Informovanost, spolupráce,
funkční migrační systém, dále pak dobře nastavená metodická, organizační
a provozní opatření mohou pozitivně ovlivnit a zmírnit nelegální zaměstnávání
cizích státních příslušníků, ale i občanů ČR a EU. Kontroly nelegálního
zaměstnávání byly v roce 2019 prováděny jako jedna ze stěžejních kontrolních
činností Státního úřadu inspekce práce.


Odhalování a potírání nelegálního zaměstnávání patří k jedné z hlavních kontrolních
oblastí orgánů inspekce práce, která plně koresponduje s prioritami resortu MPSV
a také s vnitřní politikou Evropské unie.


Vzhledem k ekonomickému růstu, nízké míře nezaměstnanosti, vysokému počtu
neobsazených volných pracovních míst a poptávce českých zaměstnavatelů
po zahraniční pracovní síle se pozornost v roce 2019 soustředila na potenciální rizika
spojená s výrazně rostoucím objemem pracovní migrace ze třetích zemí, zejména pak
z Ukrajiny.


V roce 2019 byl zaznamenán srovnatelný počet zjištění výkonu nelegální práce cizinců
jako v roce 2018. Státní úřad inspekce práce (SÚIP) provedl v roce 2019 celkem 8 160
kontrol zaměřených na odhalování nelegálního zaměstnávání. Z těchto kontrol pak bylo
61 provedeno v rámci mimořádné kontrolní akce zaměřené na pracovní vykořisťování,
která proběhla v dubnu 2019 a jejíž organizací byla pověřena Policie České republiky.
V rámci provedených kontrol bylo inspektoráty práce odhaleno celkem 4 342 osob
vykonávajících nelegální práci. Z tohoto celkového počtu se v 622 případech jednalo
o občany ČR, ve 207 případech o občany jiných členských států EU a v 3 513 případech
o cizince ze třetích zemí.


MPSV považuje prevenci nelegálního zaměstnávání cizinců za prioritní činnost. Z tohoto
důvodu MPSV a jemu podřízené organizace poskytují poradenství, a to jak
zaměstnavatelům, tak samotným cizincům. Rovněž je podporována činnost
komunitních tlumočníků a interkulturních pracovníků jako kvalitních prostředníků
pro komunikaci cizinců s úřady.


Zástupci MPSV, ÚP ČR a SÚIP se například společně se zástupci dalších dotčených
resortů účastnili regionálních osvětových seminářů týkajících se nově zavedených
a Vládou ČR schválených programů ekonomické migrace. Tyto semináře byly určeny
pro zaměstnavatele, kteří plánují v ČR zaměstnávat cizince. Dále se také například
v rámci prevence nelegálních forem a podpory legálních forem pracovní migrace
zástupci MPSV podíleli na přípravě evropských opatření spojených s Evropskou
platformou pro boj proti nehlášené práci na úrovni EU.

Fotka od Quang Nguyen vinh z Pixabay