Přibližně jeden rok uplynul od zahájení prací na analýze sportu, sportovní činnosti a infrastruktury v Hodoníně, na nichž se podílelo mnoho sportovních oddílů i jednotlivců. S výsledky analýzy a návrhem koncepce rozvoje sportu v Hodoníně se veřejnost seznámila poprvé na veřejném představení studie 6. května ve sportovní hale TEZA.

„Veřejnému projednávání předcházelo již několik kol,“ připomněl při zahájení setkání starosta města Libor Střecha. „S analýzou sportu i s výstupy studie se seznámila rada města a zastupitelé na semináři. a výstupy studie bude ještě projednávat zastupitelstvo města. Děkuji, že máte zájem o sport v Hodoníně a jeho rozvoj a že jste přišli,“  přivítal přítomné účastníky, zastupující především sportovní oddíly, starosta města.

Práce na analýze sportu a návrhu koncepce rozvoje sportu trvala více než rok. „Při zpracování studie jsme na sport pohlíželi komplexně. Sport není jenom o sportovních oddílech, týmech a sportovcích, kteří vrcholově sportují a reprezentují město. Je to i o lidech, kteří chtějí sportovat organizovaně, a o jednotlivcích, kteří se chtějí hýbat, cvičit, hrát různé sportovní hry a aktivně trávit svůj volný čas,“ objasnil přístup ke zpracování studie jeden z jejích autorů Ondřej Špaček ze zpracovatelské firmy CE-Traffic. Studie se věnuje, kromě analýzy vlastní sportovní činnosti, také sportovní infrastruktuře, vybraným sportovním akcím a managementu, což je především o vzdělávání trenérů dětí a mládeže, ale i dalších osob pohybujících se v oblasti sportu.

„Město Hodonín má výhodu, že je mezi městy v naší republice v té vyšší úrovni, pokud se týká rozvoje sportu, sportovní činnosti a jeho organizování.,“ poznamenal Ondřej Špaček. Jednou ze silných stránek koncepce je dlouhodobá a systematická podpora sportu ze strany města. V loňském roce město podpořilo sport dotacemi přibližně ve výši 2 milionů korun, v předchozím roce to bylo asi 9 milionů korun. Nejvyšší podíl tvoří dotace do sportu dospělých a následuje podpora sportování mládeže. To se odráží i ve výborných sportovních výsledcích, například ve stolním tenise, hokeji, veslování a jiných sportech, Na druhou stranu chybí ve městě sportovní infrastruktura pro volnočasovou rekreační činnost, jako jsou běžecké trasy či in-line dráhy, a neutěšený je i stav některých sportovišť.

Aby se sport stal přirozenou součástí života obyvatel města

Koncepce rozvoje sportu vytyčuje strategický globální cíl dosáhnout, aby do roku 2025 alespoň 75 procent obyvatel Hodonína mohlo pravidelně aktivně sportovat. Podle dostupných analýz v roce 2014 v České republice vůbec nesportovalo 35 procent obyvatel. Ve skandinávských zemích vůbec nesportuje přibližně 15 procent obyvatel, v Norsku dokonce jen 9 procent obyvatel. Prostředky vložené do podpory sportu se státu i městu vrátí v lepší zdravotní kondici obyvatel, nižších nákladech na zdravotní výdaje i ve spokojenosti obyvatel.

Dalším cílem koncepce je modernizace sportovní infrastruktury města a zvýšení příležitostí pro provozování sportovních aktivit v zimním období. Tento cíl počítá s vytvořením 60 kvalitních zastřešených dílčích sportovních ploch. V současné době jich má město k dispozici 49. Podle analytických výpočtů a na základě různých parametrů včetně počtu obyvatel, spádovosti regionu, druhu sportů a podobně by Hodonín měl mít takových ploch celkem 75. Cestou by měla být modernizace stávajících venkovních ploch, která by bylo možné na zimní období zastřešit.

Nadprůměrný, ve srovnání s ostatními městy České republiky, je i počet a kvalita sportovních akcí v našem městě. Koncepce navrhuje, aby se měsíčně konaly alespoň 3 akce, nebo v součtu 36 akcí za rok, na které by chodili občané města za sportovními zážitky. Takové akce by měly být podporovány finančně i informačně. Propagaci akcí a lepší komunikaci by mohlo podpořit i vytvoření společného portálu sportu.

Jednou z cest, jak naplnit cíle koncepce a orientovat se v možných zdrojích pro naplnění cílů, je zvyšování odbornosti osob a sportovního managementu a vzdělávání v oblasti dotačního managementu.

Jedna z prvních otázek z publika směřovala na odhad nákladů na realizaci navrhovaného projektu. „Součet všech navrhovaných investic na celé období 2020 – 2026 se pohybuje okolo dvou set milionů korun. Z velké části by ale mělo jít o externí zdroje,“  odpověděl Ondřej Špaček. „Město už dnes dává do sportu 12 milionů korun ročně, dofinancovat z vlastních zdrojů by bylo třeba jen menší část,“ doplnil Špaček. Externích zdrojů existuje více, úloha města by podle něj měla být koncepční a koordinační. Podle zástupců sportovních oddílů by se měla zlepšit i komunikace mezi kluby a městem a spolupráce mezi kluby a školami, které propagují a prezentují sporty, na něž se zaměřují.