Rada města Lanžhot ve smyslu § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění,
vyhlašuje konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky


Mateřské školy Lanžhot, Komenského 2

se sídlem: 691 51 Lanžhot, Komenského 202/2, IČ: 65341821

Požadavky:

 • předpoklady včetně odborné kvalifikace pro pracovní místo ředitele/ředitelky školy/školského zařízení podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uvedené v § 3 a 5;
 • znalost školské problematiky a souvisejících právních předpisů,
 • osobnostní předpoklady pro pracovní místo ředitele/ředitelky školy/školského zařízení (zejména řídicí a organizační schopnosti). 

  Náležitosti písemné přihlášky:

  Název konkursního řízení, jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, příp. korespondenční adresa, kontaktní spojení, podpis.

   

  K přihlášce přiložte:

 1. úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, případně doklady o dalším vzdělání/ maturitní vysvědčení),
 2. doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně pracovního zařazení (např. pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů atd.),
 3. strukturovaný profesní životopis,
 4. písemnou koncepci řízení a rozvoje školy v rozsahu max. 5 normostran,
 5. výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),
 6. originál, popř. ověřená kopie lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele (ne starší 3 měsíců),
 7. písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkursního řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

 

Předpokládaný termín nástupu: dle dohody červen – srpen 2018

 

Přihlášku s uvedenými doklady doručte do 28. 2. 2018 na adresu: Město Lanžhot, Náměstí 177/2, 691 51 Lanžhot.  Nepostačuje podat ve stanovené lhůtě přihlášku včetně příloh k poštovní přepravě. Přihláška doručená po stanoveném termínu bude uchazeči vrácena bez dalšího projednání.

 

Obálku označte slovy: „Konkurz – neotvírat“