Na konci roku 2021 byl úspěšně ukončen projekt 3D digitalizace antických váz a části středověkého stříbrného mincovního depotu nalezeného na Podřipsku v roce 2020. Všechny 3D modely jsou dostupné veřejnosti na portálu eSbírky, ve složce Podřipského muzea.

V projektu 3D digitalizace spojily své síly Centrum pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví katedry historie FF UJEP, Ústav historických věd FF Univerzity Pardubice, Podřipské muzeum v Roudnici nad Labem a Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze. Projekt, který byl podpořen dotací z Ministerstva kultury ČR, byl zaměřen na 3D digitalizaci souboru antických váz a části středověkého stříbrného mincovního depotu nalezeného na Podřipsku v roce 2020. Soubor 32 řeckých a etruských váz je součástí antické sbírky Uměleckoprůmyslového muzea v Praze, která je dlouhodobě vystavovaná v Podřipském muzeu, kde rovněž probíhá její badatelské vyhodnocení.

3D digitalizace souboru antických váz je prvním počinem svého druhu v ČR, v nejrůznějších sbírkových databázích jsou antické vázy vystavovány pouze v podobě 2D fotografií. Díky skutečnosti, že výše zmíněný tým byl prvním, který se této digitalizaci věnoval, byl také prvním v ČR, který se musel vypořádat s problémy, jež 3D digitalizace tohoto typu artefaktů přináší.

„Značný problém představoval černý lesklý firnis, kterým jsou na většině svého povrchu vázy potaženy. Jejich dokumentace tak byla vzhledem k extrémní odrazivosti světla a dalším relevantním aspektům velmi obtížná. Další problém při 3D digitalizaci způsoboval i mnohdy nejednoduchý tvar těchto váz se značnou členitostí jejich povrchu,“ dodává vedoucí projektu doc. PhDr. Martin Trefný, Ph.D.

Všechny problémy však byly nakonec úspěšně zvládnuty a dvaatřiceti antickým vázám se podařilo vytvořit jejich digitální 3D protějšky.Všechny 3D modely jsou dostupné veřejnosti na portálu eSbírky, a to ve složce Podřipského muzea. Všichni zájemci tak mohou prostřednictvím několika „kliků“ zhodnotit práci celého týmu. Kromě portálu eSbírky budou 3D modely k vidění také ve veřejných prostorách Filozofické fakulty UJEP.

Nově vzniklé modely budou v nejbližší době použity pro výuku studentů FF UJEP, avšak k dispozici budou také nejširší veřejnosti se zájmem o hmotnou kulturu starověku. Jejich dostupnost v online prostředí lze ocenit i s ohledem na covidovou pandemii, kdy může být možnost spatřit originály v muzejních vitrínách z pochopitelných důvodů často omezena.

Tento výzkum je na UJEP prováděn v rámci projektu „Digitalizace antických váz a středověkých mincí ve sbírce Podřipského muzea“ spolufinancovaného Ministerstvem kultury ČR v rámci programu „Podpora projektů zaměřených na poskytování standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií, tematický okruh č. 1, č. j. MK11997/2021″ a Městem Roudnice nad Labem.

Váš komentář