Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na svém zasedání 12. prosince 2019 napříč politickými kluby schválilo rozpočet Jihomoravského kraje na rok 2020. Výši rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2020 ovlivňuje významná investiční akce – nákup železničních elektrických jednotek (ŽEJ) – do majetku kraje, kterými bude zabezpečována železniční osobní doprava na území Jihomoravského kraje v závazku veřejné služby.

Rozpočet příjmů JMK na rok 2020 byl stanoven ve výši 11.089.933 tis. Kč, rozpočet výdajů Jihomoravského kraje na rok 2020 činí 12.028.914 tis. Kč. Rozpočet příjmů je tak o 938.981 tis. Kč nižší než rozpočet výdajů. Po vyloučení vlivu nákupu ŽEJ schodek rozpočtu činí 470.981 tis. Kč.

„Rozpočet na příští rok je sestaven tak, že očekávané zdroje kraje se rovnají jeho plánovaným výdajům. Kraj bude čerpat úvěrové prostředky od Evropské investiční banky na nové investiční akce a také úvěr od Komerční banky na předfinancování nákupu železničních elektrických jednotek. Zároveň také budeme využívat své vlastní uspořené prostředky z minulých let. Dobré podmínky úvěru v kombinaci s připravenými projekty a pokračujícím ekonomickým růstem nám umožní pokračovat v investicích v nemocnicích v Tišnově a Vyškově nebo další rekonstrukce a opravy silnic a mostů,“ řekl hejtman Bohumil Šimek.

Pro rozpočet zvedlo ruku 53 zastupitelů. Nikdo nebyl proti a zdrželo se pět opozičních zastupitelů, někteří z SPD a někteří ze Zelených a Pirátů. „Chci poděkovat zastupitelům za věcnou diskusi a konsensuální schválení rozpočtu,“ uvedl po hlasování hejtman Šimek.

Kromě toho byly v Investičním fondu JMK vytvořeny rezervy na reprodukci majetku – v oblasti školství 156,21 mil. korun, v oblasti zdravotnictví 180 mil. korun, v oblasti sociálních věcí 63 mil. korun a v oblasti kultury 20 mil. korun. V průběhu roku 2020 budou tyto prostředky použity na konkrétní účely.

Rozpočet vychází z ekonomické reality, k východiskům rozpočtu patřil mj. návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2020, a z odhadu vývoje domácí ekonomiky na základě predikcí Ministerstva financí. Největší podíl výdajů (bez ŽEJ) směřuje do dopravy – 2,987 miliardy korun (34 %) – do dopravní obslužnosti i na investice a opravy krajské silniční sítě. Na vzdělávání je určeno 1,277 miliardy korun (více než 14 % rozpočtu výdajů), pro zdravotnictví 981 milionů korun (více než 10 %).

Na financování dotačních programů je celkem určeno 381,8 milionu korun, o 62,5 milionu korun více než ve schváleném rozpočtu loňského roku. Mezi nejvýznamnější dotační programy patří: Vodohospodářské stavby – kanalizace, ČOV, vodovody (100 mil. Kč), Dotace jednotkám sborů dobrovolných hasičů obcí (28 mil. Kč), Program rozvoje venkova (58 mil. Kč), Dotace v oblasti tělovýchovy a sportu (35 mil. Kč), Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče (28,5 mil. Kč). Zachovány zůstávají také dotační programy v oblasti rozvoje cykloturistiky, volnočasových aktivit, protidrogové prevence, domácí hospicové péče a další.

Mezi investice a velké opravy s největším plánovaným objemem finančních prostředků, které jsou
přímo zahrnuty do rozpočtu 2020, patří:
– rekonstrukce a opravy silnic a mostů (174 mil. Kč),
– výkupy nemovitostí zabezpečované odborem majetkovým (30 mil. Kč),
– Nemocnice Vyškov – rekonstrukce budovy B-ORL a NEURO (110 mil. Kč),
– rekonstrukce Nemocnice Tišnov 1. etapa – novostavba ambulantního traktu (47 mil. Kč),
– rekonstrukce budovy Žerotínovo nám. 1 a 3 a Cejl 73 Brno (50 mil. Kč),
– projektová příprava investičních akcí SÚS JMK (40 mil. Kč),
– sportovní hala Ludvíka Daňka Brno (100 mil. Kč),
– rekonstrukce areálu SŠ Hapalova Brno (137,679 mil. Kč).