Komise mobilizuje 123 milionů eur z nového programu EU pro výzkum a inovace Horizont Evropa na naléhavě potřebný výzkum variant koronaviru. Toto první mimořádné financování v rámci programu Horizont Evropa doplňuje řadu akcí v oblasti výzkumu a inovací, které EU financuje s cílem bojovat proti koronaviru, a přispívá k celkové činnosti Komise zaměřené na prevenci, zmírňování a reakci na dopady variant koronaviru v souladu s novým evropským plánem připravenosti biologické obrany nazvaným Inkubátor HERA.

Komisařka pro inovace, výzkum, kulturu, vzdělávání a mládež Marija Gabrielová uvedla: „Nadále mobilizujeme veškeré prostředky, které máme k dispozici, na boj proti této pandemii a problémům, které přinášejí varianty koronaviru. Musíme využít naší společné síly k přípravě na budoucí vývoj, počínaje včasným odhalováním variant až po organizaci a koordinaci klinických hodnocení nových vakcín a léčebných postupů, a přitom musíme ve všech fázích zajistit správné shromažďování a sdílení údajů.“

Nové výzvy k urychlení výzkumu variant koronaviru

Komise zveřejnila nové výzvy, které doplňují dřívější akce zaměřené na vývoj léčebných postupů a očkovacích látek, a to prostřednictvím organizace a provádění klinických hodnocení s cílem pokročit ve vývoji slibné léčby a vakcín proti SARS-CoV-2/COVID-19. Budou podporovat rozvoj rozsáhlých kohort a sítí v souvislosti s onemocněním COVID-19 i za hranicemi Evropy a vytváření vazeb s evropskými iniciativami a také posilovat infrastruktury potřebné ke sdílení údajů, odborných znalostí, výzkumných zdrojů a odborných služeb mezi výzkumnými pracovníky a organizacemi.

Financované projekty mají:

  • vytvářet nové nebo rozvíjet stávající rozsáhlé, multicentrické a regionální nebo nadnárodní kohorty, též za hranicemi Evropy, což by mělo přinést rychlý pokrok ve znalostech o SARS-CoV-2 a jeho nově vznikajících variantách,
  • dále rozvíjet slibné potenciální léčebné nebo očkovací látky proti SARS-CoV-2/COVID-19, u kterých již byl dokončen předklinický vývoj v klinických studiích,
  • podporovat výzkumné infrastruktury s cílem urychlit sdílení údajů a poskytovat rychlou podporu výzkumu a odborné znalosti, aby bylo možné čelit variantám koronaviru a připravit se na budoucí epidemie.

Očekává se, že úspěšná konsorcia budou spolupracovat s dalšími relevantními iniciativami a projekty na vnitrostátní, regionální i mezinárodní úrovni, aby se maximalizovala součinnost a doplňkovost a aby v oblasti výzkumu nedocházelo ke zdvojování úsilí.

Tyto mimořádné výzvy budou řešit krátkodobé až střednědobé hrozby a současně nás připraví na budoucnost. Přispějí k vytvoření Evropského úřadu pro připravenost a reakci na mimořádné situace v oblasti zdraví (HERA), který umožní EU předvídat budoucí pandemie a lépe je řešit.

Na výzvy bude možné se přihlásit od 13. dubna a datum uzávěrky je 6. května 2021. V souladu se zásadami globální reakce na koronavirus musí být nová řešení k dispozici pro všechny a za dostupnou cenu.

Souvislosti

V únoru 2021 oznámila předsedkyně Komise Ursula von der Leyenová zahájení evropského plánu připravenosti biologické obrany „Inkubátor HERA“, jehož cílem je připravit Evropu na zvýšenou hrozbu výskytu variant koronaviru. Inkubátor HERA má propojit vědu, průmysl a veřejné orgány a využít veškeré dostupné zdroje, aby Evropa dokázala na tuto výzvu reagovat.

Komise od počátku současné krize stojí a již mnohem dříve stála v čele podpory výzkumu a inovací a koordinace evropského a celosvětového výzkumného úsilí, včetně připravenosti na pandemie. Na globální reakci na koronavirus přislíbila 1,4 miliardy eur, z čehož 1 miliarda eur pochází z předchozího programu EU pro výzkum a inovace Horizont 2020.

Dnes oznámené nové zvláštní výzvy v rámci programu Horizont Evropa, který je nástupcem programu Horizont 2020, doplňují tato dřívější opatření v boji proti koronaviru: podporu pro 18 projektů ve výši 48,2 milionu eur na vývoj diagnostiky, léčby, očkovacích látek a připravenosti na epidemie; 8 projektů, v jejichž rámci bylo investováno 117 milionů eur do rozvoje diagnostiky a léčby prostřednictvím Iniciativy pro inovativní léčiva; 24 projektů, které získaly 133,4 milionů eur na řešení naléhavých potřeb a socioekonomického dopadu pandemie; a další opatření na podporu inovativních nápadů prostřednictvím Evropské rady pro inovace. Tyto výzvy naplňovaly akci č. 3 akčního plánu ERAvsCorona, pracovního dokumentu, který vznikl na základě jednání mezi útvary Komise a orgány členských států.

Váš komentář