V neděli 9. května 2021, na Den Evropy, byla zahájena Konference o budoucnosti Evropy . Tato dvouletá diskuzní platforma nabízí všem občanům členských států, nehledě na jejich původ či zaměstnání, jedinečnou možnost vyjádřit se k budoucímu směřování EU. Mezi diskutované oblasti patří samozřejmě také vzdělávání, mládež, kultura a sport. Konference je pořádána pod záštitou tří orgánů EU, Evropským parlamentem, Radou EU a Evropskou komisí. V rámci konference mohou evropští občané nejen volně diskutovat a sdílet své názory o prioritách EU, ale také o změnách, které je dle nich nutné uskutečnit. Za tímto účelem mohou využít interaktivního nástroje – mnohojazyčné digitální platformy. Připravovány jsou rovněž panelové diskuse či plenární zasedání konference.

Vícejazyčná digitální platforma je hlavním nástrojem, pomocí něhož se lze do konference zapojit. Jedná se o místo, kde se každý občan EU může podělit o své nápady a dále je rozvíjet spolu s dalšími. Pomocí mapy lze vyhledat související události v okolí, na které je možné se přihlásit. Rovněž je možné pod záštitou konference uspořádat vlastní setkaní či diskuzi. Platforma umožňuje pročítat příspěvky ze všech událostí a sledovat celkový průběh konference. Velkou výhodou této online platformy je, že veškerý její obsah je dostupný ve 24 oficiálních jazycích EU. To umožňuje opravdu každému občanovi EU aktivně se zapojit, aniž by byl nějak limitován konkrétním jazykem. Všechny publikované příspěvky jsou shromažďovány, analyzovány a monitorovány. Platformu je možné navštívit na těchto webových stránkách.

Panelové diskuse evropských občanů jsou zaměřené na projednávání různých témat a předkládání návrhů na základě reakcí a postřehů poskytnutých občany EU prostřednictvím výše uvedené digitální platformy. Každého ze 4 panelů se zúčastní 200 evropských občanů. Jejich složení bude odpovídat rozmanitosti EU, a to s ohledem na zeměpisný původ, pohlaví, věk, socioekonomické zázemí a úroveň vzdělání účastníků. V každém panelu se budou účastnit alespoň jedna žena a jeden muž z každého členského státu EU. Mladí lidé ve věku 16-25 let budou tvořit vždy jednu třetinu. Během panelových diskusí budou formulována doporučení týkající se návazných opatření, která by měla EU v diskutovaných oblastech přijmout.

Plenární zasedání konference zajistí, aby byla projednána všechna výše zmíněná doporučení bez omezení na předem stanovené oblasti politiky. Na plenárním zasedání konference se shromáždí zástupci Evropského parlamentu, Rady a Evropské komise, dále zástupci všech vnitrostátních parlamentů, zastoupených rovnocenně, a občané. Zastoupen bude také Výbor regionů a Hospodářský a sociální výbor, sociální partneři a občanská společnost. V případech, kdy se diskuse budou dotýkat úlohy EU na mezinárodní scéně, se připojí i vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku. Mohou být přizváni zástupci klíčových zúčastněných subjektů. Na závěr předloží plenární zasedání své návrhy výkonné radě konference, jejímž úkolem bude vypracovat závěrečnou zprávu.

Závěry z konference a pokyny týkající se budoucnosti Evropy se očekávají nejpozději na jaře 2022 a členské státy a jejich občané o nich budou informováni, a bude řešena jejich další implementace. Více informací o probíhající konferenci a národních aktivitách lze nalézt na tomto odkaze.

Váš komentář