Evropská komise dnes přijala svou vůbec první zprávu o strategickém výhledu, která má identifikovat vznikající problémy i příležitosti, a pomoci tak Evropské unii při strategickém rozhodování. Strategický výhled bude sloužit jako vodítko pro významné politické iniciativy. Bude podporovat Komisi při koncipování politik a právních předpisů, jež obstojí v budoucnosti a budou naplňovat jak aktuální potřeby, tak i dlouhodobější aspirace evropských občanů. Letošní zpráva předestírá důvody pro využívání strategického výhledu při tvorbě politik EU a zavádí komplexní koncept odolnosti EU.

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová prohlásila: „V této náročné době se političtí představitelé musí dívat daleko kupředu. Tato zpráva ukazuje, jak je pro silné a dlouhotrvající oživení důležitá odolnost. Naším záměrem je provést nezbytnou transformaci udržitelně, spravedlivě a demokraticky.“

Místopředseda Komise Maroš Šefčovič odpovědný za interinstitucionální vztahy a strategický výhled uvedl: „Pandemie koronaviru vrhla ostré světlo na oblasti, v nichž jsme zranitelní. Ukázala ale také příležitosti, které si EU nemůže dovolit promeškat. Potvrdila rovněž, že je nutné, aby byly naše politiky založené na důkazech, připravené na budoucnost a zaměřené na odolnost. Nemůžeme očekávat, že budoucnost bude klidnější – naše životy budou i nadále ovlivňovat nové trendy a otřesy. První zpráva o strategickém výhledu proto nastiňuje, jak můžeme zvýšit odolnost Evropy: tím, že posílíme naši otevřenou strategickou autonomii a připravíme se na budoucnost, jež bude spravedlivější, klimaticky neutrální a digitálně suverénní.“

Letošní zpráva o strategickém výhledu v kontextu ambiciózního plánu na podporu oživení Evropy zvažuje odolnost EU ve čtyřech rozměrech: sociálním a ekonomickém, geopolitickém, ekologickém a digitálním. Pro každý rozměr popisuje zpráva kapacity, zranitelná místa a příležitosti, které koronavirová krize odhalila a jež je třeba ve střednědobém až dlouhodobém horizontu řešit.

Integrace strategického výhledu do tvorby politik EU

Strategický výhled pomáhá zdokonalit koncepci politik, rozvíjet strategie, které obstojí v budoucnosti a zajistit, aby byla krátkodobá opatření v souladu s dlouhodobými cíli. Komise se strategickým výhledem pracuje již mnoho let; nyní má v úmyslu integrovat jej do všech oblastí politiky, a využít tak jeho strategickou hodnotu. Prvním příkladem je nedávné sdělení o kritických surovinách, jehož prostřednictvím strategický výhled přispívá k otevřené strategické autonomii EU. K celkové integraci strategického výhledu dojde prostřednictvím těchto kroků:

  • systematické uplatňování hledisek strategického výhledu na všechny významné politické iniciativy,
  • zveřejňování do budoucna zaměřených výročních zpráv o strategickém výhledu, které budou analyzovat trendy a problémy a sloužit jako podklady pro tvorbu politik a rozhodování,
  • podpora rozvoje kapacit v oblasti strategického výhledu v institucích EU a státních správách v členských státech,
  • vytváření kooperativního a inkluzivního společenství v oblasti strategického výhledu, zahrnujícího EU a mezinárodní instituce a partnery.

Monitorování odolnosti

Letošní zpráva o strategickém výhledu navrhuje prototyp „přehledu odolnosti“, který by mezi členskými státy a dalšími klíčovými zúčastněnými stranami nastartoval diskusi o tom, jak nejlépe monitorovat odolnost. Tyto diskuse mohou pomoci identifikovat a posoudit silné a slabé stránky na úrovni EU a členských států v kontextu objevujících se „megatrendů“ a očekávaných problémů. To může pomoci odpovědět na následující otázku: Přispíváme našimi politikami a strategií na podporu oživení k tomu, aby byla EU odolnější?

Další kroky:

  • Zprávy o strategickém výhledu z roku 2020 i z následujících let budou představovat zdroj informací pro výroční projevy o stavu Unie přednášené předsedkyní von der Leyenovou a pro pracovní programy Komise. Stejně tak z nich budou vycházet nadcházející interinstitucionální jednání o vůbec prvním víceletém programování.
  • Souhrnný program pro strategický výhled bude obsahovat politické priority EU a klíčové iniciativy v pracovních programech Komise, jakož i hlavní průřezové otázky, jako je otevřená strategická autonomie EU pro nový globální řád, budoucí potenciál zelených pracovních míst a požadovaných dovedností a průsečíky ekologické a digitální transformace napříč politikami.
  • Každoroční konference Evropského systému pro strategickou a politickou analýzu (ESPAS), která se bude konat v listopadu 2020, bude příležitostí k diskusi o tématu příští zprávy o strategickém výhledu a k zahájení činnosti celounijní sítě pro strategický výhled.
  • Vypracování sdílených referenčních scénářů strategického výhledu, které budou poskytovat informace pro budoucí diskuse o politice, zajišťovat soudržnost napříč politikami a sloužit jako sdílený, do budoucna zaměřený rámec pro návrhy politických opatření. Může z nich rovněž vycházet Konference o budoucnosti Evropy.

Další informace

Otázky a odpovědi: První výroční zpráva o strategickém výhledu – směrem k odolnější Evropě

Internetové stránky o strategickém výhledu

Zpráva o strategickém výhledu z roku 2020

Internetové stránky Komise věnované opatřením v reakci na koronavirus

Fotka od Pexels z Pixabay