Evropská komise dnes přijala sdělení, které členským státům poskytuje obecné pokyny k provádění fiskální politiky v nadcházejícím období. Jsou v něm stanoveny hlavní zásady pro vhodnou podobu a kvalitu fiskálních opatření. Dále v něm Komise sdílí své úvahy ohledně deaktivace obecné únikové doložky nebo jejího dalšího uplatňování. Kromě toho zahrnuje obecné informace o celkové fiskální politice v nadcházejícím období, včetně důsledků Nástroje pro oživení a odolnost pro fiskální politiku.

Komise je odhodlána zajistit koordinovanou a důslednou politickou reakci na současnou krizi. To vyžaduje důvěryhodná opatření fiskální politiky, která řeší krátkodobé důsledky koronavirové pandemie a podporují ekonomické oživení a neohrožují přitom fiskální udržitelnost ve střednědobém horizontu. Cílem předkládaného sdělení je tyto cíle podpořit.

Pokyny pro koordinovaná opatření fiskální politiky

Koordinace národních fiskálních politik má pro podporu oživení ekonomiky zásadní význam. Ve sdělení se uvádí, že fiskální politika by měla zůstat pružná a měla by se přizpůsobovat vyvíjející se situaci. Dokument varuje před předčasným ukončením fiskální podpory, která by měla být letos a příští rok zachována. Jakmile se sníží zdravotní rizika, měla by se fiskální opatření postupně přeorientovat na cílenější prospektivní opatření, která podporují stabilní a udržitelné oživení. Fiskální politiky by měly zohlednit dopad Nástroje pro oživení a odolnost, jakož i dynamiku aspektů oživení a fiskální udržitelnosti.

Tyto pokyny usnadní členským státům přípravu jejich programů stability a konvergenčních programů, jež by měly být předloženy Komisi v dubnu 2021. Pokyny budou podrobněji rozpracovány v jarním balíčku evropského semestru Komise.

Úvahy Komise ohledně deaktivace obecné únikové doložky nebo jejího dalšího uplatňování

Komise navrhla aktivaci obecné únikové doložky v březnu 2020 v rámci své strategie rychlé, důrazné a koordinované reakce na koronavirovou pandemii. Umožnila členským státům přijmout opatření k náležitému řešení krize a zároveň se odchýlit od rozpočtových požadavků, které by se v evropském fiskálním rámci jinak uplatňovaly.

Komise ve svém sdělení uvádí, jakým způsobem by mělo být přijato budoucí rozhodnutí o deaktivaci doložky nebo o jejím dalším uplatňování v roce 2022. Podle názoru Komise by rozhodnutí mělo vycházet z celkového posouzení stavu ekonomiky na základě kvantitativních kritérií. Klíčovým kvantitativním kritériem při celkovém posuzování deaktivace obecné únikové doložky nebo jejího dalšího uplatňování by pro Komisi byla míra ekonomické aktivity v EU nebo eurozóně ve srovnání s její mírou před krizí (konec roku 2019). Současné předběžné údaje by proto naznačovaly, že obecná úniková doložka by měla být v roce 2022 nadále uplatňována a deaktivována by měla být od roku 2023.

Komise posoudí deaktivaci obecné únikové doložky nebo její další uplatňování v návaznosti na dialog s Radou na základě prognózy z jara 2021, která bude zveřejněna v první polovině května.

Situace v jednotlivých zemích bude nadále zohledňována i po deaktivaci obecné únikové doložky. Pokud se členskému státu nepodaří dosáhnout míry ekonomické aktivity, jaká byla před krizí, budou plně využity veškeré možnosti flexibility v rámci Paktu o stabilitě a růstu, zejména při navrhování pokynů v oblasti fiskální politiky.

Optimální využití Nástroje pro oživení a odolnost

Sdělení obsahuje některé obecné informace o fiskální politice členských států v roce 2022 a ve střednědobém horizontu, včetně vazby na fondy Nástroje pro oživení a odolnost. Nástroj bude hrát zásadní roli při zotavení Evropy z hospodářského a sociálního dopadu pandemie a pomůže zvýšit odolnost ekonomik a společnosti v zemích EU a zajistit zelenou a digitální transformaci.

V rámci nástroje se uvolní částka 312,5 miliardy EUR ve formě grantů a až 360 miliard eur ve formě půjček členským státům určených na podporu reforem a investic. Vznikne tak značný fiskální impuls a zároveň se zmírní riziko rozdílů v eurozóně a v EU.

Provádění Nástroje pro oživení a odolnost bude mít rovněž významné důsledky pro národní fiskální politiky. Výdaje financované z grantů z tohoto nástroje poskytnou ekonomice v nadcházejících letech výrazný impuls, aniž by se zvýšily národní schodky a dluhy. Nástroj bude rovněž členské státy motivovat, aby zlepšily prorůstovou orientaci svých fiskálních politik. Veřejné investice financované z grantů nástroje by měly navýšit stávající úroveň veřejných investic. Pouze budou-li z prostředků tohoto nástroje financovány doplňující produktivní a vysoce kvalitní investice, přispěje to k ekonomickému oživení a ke zvýšení potenciálního růstu, zejména v kombinaci se strukturálními reformami v souladu s doporučeními pro jednotlivé země.

Členské státy by měly jedinečnou příležitost, kterou Nástroj pro oživení a odolnost nabízí, co nejlépe využít, aby podpořily hospodářské oživení, posílily vyšší potenciální růst a zlepšily své výchozí fiskální pozice ve střednědobém až dlouhodobém horizontu.

Veřejná diskuse o rámci pro správu ekonomických záležitostí

Krize vyvolaná pandemií COVID-19 vyzdvihla význam celé řady problémů, které Komise chtěla projednat a řešit v rámci veřejné diskuse o rámci pro správu ekonomických záležitostí. Obnovení veřejné diskuse o tomto rámci umožní Komisi problémy posoudit a vyvodit z nich závěry. Komise ve svém sdělení potvrdila svůj záměr znovu zahájit veřejnou diskusi o rámci pro správu ekonomických záležitostí, jakmile dojde k ekonomickému oživení.

Členové sboru komisařů se vyjádřili takto:

Valdis Dombrovskis, výkonný místopředseda pro hospodářství ve prospěch lidí, prohlásil: „Pro ekonomiku EU se na obzoru rýsuje určitá naděje, ale prozatím pandemie nadále ničí životy lidí a ohrožuje širší ekonomiku. Abychom tento dopad zmírnili a podpořili stabilní a udržitelné oživení, musíme se zasadit o to, aby naše fiskální podpora pokračovala tak dlouho, jak bude potřeba. Na základě stávajících údajů by obecná úniková doložka zůstala v roce 2022 v platnosti a k její deaktivaci by došlo v roce 2023. Členské státy by měly maximálně využít možností, které nabízí Nástroj pro oživení a odolnost, neboť jim poskytuje jedinečnou příležitost podpořit své ekonomiky a nezatěžovat přitom veřejné finance. Včasná, dočasná a cílená opatření umožní pozvolný návrat k udržitelným rozpočtům ve střednědobém horizontu.“

Komisař pro hospodářství Paolo Gentiloni uvedl: „Naše rozhodnutí z března loňského roku o aktivaci obecné únikové doložky bylo uznáním toho, jak vážná je postupující krize. Zároveň bylo vyjádřením našeho odhodlání přijmout veškerá nezbytná opatření, abychom zvládli pandemii, zachovali pracovní místa a podpořili podniky. Nyní, o rok později, jsme boj proti COVID-19 ještě nevyhráli a je třeba zajistit, abychom nezopakovali stejné chyby jako před deseti lety a neukončili podporu příliš brzy. Je jasné, že v roce 2022 bude fiskální podpora nadále nutná, protože je lepší učinit více, než příliš málo. Na druhou stranu by se fiskální politiky měly přizpůsobit tempu oživení jednotlivých zemí a jejich výchozí fiskální situaci. Jelikož nyní začínají proudit finanční prostředky z nástroje Next Generation EU, měly by vlády v každém případě zajistit, aby byly národní investiční výdaje zachovány a posíleny z prostředků grantů EU.“

Váš komentář