Komise dnes navrhne Evropskému parlamentu a Radě, aby podepsaly prohlášení o právech a zásadách, jimiž se bude řídit digitální transformace v EU.

Cílem návrhu prohlášení o digitálních právech a zásadách je poskytnout každému jasný záchytný bod o povaze digitální transformace, kterou Evropa podporuje a obhajuje. Bude rovněž vodítkem pro tvůrce politik a podniky při zacházení s novými technologiemi. Práva a svobody zakotvené v právním rámci EU a evropské hodnoty vyjádřené těmito zásadami musí být dodržovány v online i offline prostředí. Jakmile prohlášení stvrdí všechny výše uvedené instituce, bude rovněž stanoven přístup k digitální transformaci, který chce EU prosazovat po celém světě.

Výkonná místopředsedkyně pro Evropu připravenou na digitální věk Margrethe Vestagerová k tomu uvedla: „Chceme, aby byly technologie bezpečné, sloužily všem a respektovaly naše práva a hodnoty. A to i tehdy, když jsme online. Chceme, aby měl každý možnost aktivně se účastnit života naší stále digitalizovanější společnosti. Toto prohlášení nám zajistí pevný základ pro práva a zásady v online světě.“

Komisař pro vnitřní trh Thierry Breton doplnil: „Evropané by měli vědět toto: ať už bydlíte, studujete, pracujete či podnikáte v Evropě, budete se moci spolehnout na konektivitu nejvyšší třídy, bezproblémový přístup k veřejným službám a bezpečný a spravedlivý digitální prostor. Prohlášení o digitálních právech a zásadách rovněž jednou provždy stanoví, že to, co je nezákonné offline, je nezákonné i v online prostředí. Naším cílem je prosazovat tyto zásady jako normu i na světové úrovni.

Práva a zásady v digitálním věku

Návrh prohlášení obsahuje důležitá práva a zásady digitální transformace, jako je důraz na uživatele a jejich práva, podpora solidarity a začleňování, zajištění svobody volby v online prostředí, podpora účasti v digitálním veřejném prostoru, zvýšení bezpečnosti, zabezpečení a posílení postavení jednotlivců a podpora udržitelnosti digitální budoucnosti.

Tato práva a zásady by měly doprovázet obyvatele EU v jejich každodenním životě. Jde o cenově dostupnou a vysokorychlostní digitální konektivitu všude a pro všechny, dobře vybavené učebny a digitálně zdatné učitelé, bezproblémový přístup k veřejným službám, bezpečné digitální prostředí pro děti, právo odpojit se po pracovní době, dostupnost snadno srozumitelných informací o dopadu digitálních produktů na životní prostředí a kontrolu nad tím, jak jsou osobní údaje uživatelů využívány a komu jsou předávány.

Prohlášení vychází z nejen z práva EU, od Smluv až po Listinu základních práv, ale také z judikatury Soudního dvora. Staví na zkušenostech evropského pilíře sociálních práv. Bývalý předseda Evropského parlamentu David Sassoli propagoval myšlenku přístupu k internetu jako nového lidského práva od roku 2018. Prosazování a uplatňování zásad stanovených v prohlášení bude společným politickým závazkem a odpovědností na úrovni Unie i členských států v rámci jejich pravomocí. Aby se zajistilo, že prohlášení bude mít konkrétní účinky v praxi, navrhla Komise vloni v září, že bude prostřednictvím výroční zprávy o stavu digitální dekády sledovat pokrok v realizaci digitální transformace, vyhodnocovat nedostatky a poskytovat doporučení pro přijetí dalších opatření.

Další postup

Evropský parlament a Rada by měly návrh prohlášení projednat a nejpozději do léta 2022 jej stvrdit na nejvyšší úrovni.

Souvislosti

Komise představila 9. března 2021 svou vizi digitální transformace Evropy do roku 2030 ve sdělení „Digitální kompas: Evropské pojetí digitální dekády“. Na tomto základě Komise v září 2021 zavedla spolehlivý rámec správy a řízení, aby bylo zajištěno plnění digitálních cílů stanovených v programu „Cesta k digitální dekádě“. Předsedkyně Komise Ursula von der Leyenová ve svém projevu na akci s názvem „Leading the Digital Decade“, která se konala 1. června 2021 ve městě Sines v Portugalsku, prohlásila: „Výhod, které nám nové technologie přinášejí, plně využíváme. Ale nevzdáváme se při tom našich hodnot.”

Komise rovněž uspořádala otevřenou veřejnou konzultaci, která ukázala, že zavedení evropských digitálních zásad má širokou podporu: 80 % občanů EU považuje za užitečné, aby Evropská unie definovala a prosazovala společnou evropskou vizi digitálních práv a zásad. Na toto téma byl veden i zvláštní průzkum Eurobarometru. V rámci každoročních průzkumů Eurobarometru se budou shromažďovat kvalitativní údaje o tom, jak občané vnímají uplatňování digitálních zásad zakotvených v prohlášení v Unii.

Prohlášení se také opírá o předchozí iniciativy Rady, jako je „Tallinské prohlášení o elektronické veřejné správě“, „Berlínské prohlášení o digitální společnosti a digitální správě založené na hodnotách“ a „Lisabonská deklarace – digitální demokracie s jasným účelem“, které se zabývají vytvořením modelu digitální transformace, jenž posílí lidský rozměr digitálního ekosystému, jehož jádrem je jednotný digitální trh.

Váš komentář