Česká obchodní inspekce provedla v roce 2022 kontrolní akci zaměřenou na bezpečnost nástěnných nabíjecích stanic pro elektromobily. Celkem zkontrolovala 18 stanic a porušení právních předpisů zjistila u 5 výrobků. Nedostatky byly shledány v průvodní dokumentaci a označení výrobku.

Česká obchodní inspekce uskutečnila v minulém roce kontroly bezpečnosti nástěnných nabíjecích stanic pro elektromobily – wallboxů. Kontrolovanými subjekty byly distributoři, dovozci, výrobci případně zplnomocnění zástupci.

Inspektoři ČOI provedli u 14 distributorů a 3 výrobců 17 kontrol. U nich zkontrolovali 18 výrobků. Porušení právních předpisů zjistili u 5 hospodářských subjektů a 5 výrobků. Nedostatky se především týkaly průvodní dokumentace nebo označení výrobku (1 výrobek nebyl opatřen návodem k instalaci v českém jazyce, 1 výrobek nebyl označen povinnými identifikačními a kontaktními údaji o výrobci či dovozci a 2 výrobky nebyly označeny povinnými technickými údaji).

Za zjištěné nedostatky uložila ČOI zatím pravomocně 3 pokuty ve výši 16 000 Kč, další rozhodnutí zatím nejsou pravomocná.

Výsledky kontrolní akce zaměřené na wallboxy ukazují, že se u přibližně čtvrtiny kontrolovaných výrobků vyskytují nedostatky administrativního charakteru.

Kontrolované právní předpisy:

· zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh

· zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky

· nařízení vlády č. 118/2016 Sb., o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh (směrnice LVD 2014/35/EU)

· nařízení vlády č. 117/2016 Sb., o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh (směrnice EMC 2014/30/EU)

· nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (směrnice RoHS 2011/65/EU)

· Nařízení EP a Rady č. 765/2008 – požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh

Podmínky pro výrobu wallboxů jsou stanoveny harmonizovanými normami:

· ČSN EN 61851-1 ed.2 Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením – Část 1: Všeobecné požadavky

· ČSN EN 61851-22 Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením – Část 22: AC nabíjecí stanice elektrického vozidla

· ČSN EN 62196-2 ed.2 Vidlice, zásuvky, vozidlová zásuvková spojení a vozidlové přívodky – Nabíjení elektrických vozidel vodivým připojením – Část 2: Požadavky na rozměrovou kompatibilitu a zaměnitelnost pro přístroje s kolíky a dutinkami na střídavý proud

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno