Česká obchodní inspekce v 1. čtvrtletí 2021 kontrolovala, zda nedochází ze strany obchodníků k některé z forem diskriminace spotřebitelů. Celkem v této oblasti provedla 121 kontrol a podezření na diskriminaci zjistila ve 2 případech. „Z výsledků kontrol vyplývá, že k diskriminaci spotřebitelů na tuzemském trhu stále dochází a to i v době, kdy je kontrolní činnost významnou měrou ovlivněna epidemiologickou situací v souvislosti s onemocněním COVID-19 a příslušnými opatřeními vlády ČR. Česká obchodní inspekce bude této problematice věnovat zvýšenou pozornost i v následujícím čtvrtletí roku 2021,“ říká k výsledkům kontrol ředitel ČOI Mojmír Bezecný.

Česká obchodní inspekce v období od 2. ledna do 31. března 2021 kontrolovala, zda nedochází ze strany prodávajících k některé z forem diskriminace spotřebitelů. Součástí kontrol bylo i ověřování plnění dalších zákonných povinností prodávajících.

Inspektoři ČOI zjistili porušení právních předpisů ve 45 případech, tj. 37,2 %. Podezření na některou z forem diskriminace vzniklo ve 2 případech, což představuje 1,7 % z celkového počtu 121 provedených kontrol.

Inspektorát Počet kontrol Kontroly se zjištěním Zjištění v %
Celkem § 6 Celkem § 6
Středočeský a Hl. město Praha 2 2 2 100,0% 100,0%
Jihočeský a Vysočina 1 0 0 0,0% 0,0%
Plzeňský a Karlovarský 4 0 0 0,0% 0,0%
Ústecký a Liberecký 0 0 0 0,0% 0,0%
Královéhradecký a Pardubický 0 0 0 0,0% 0,0%
Jihomoravský a Zlínský 1 0 0 0,0% 0,0%
Olomoucký a Moravskoslezský 113 43 0 38,1% 0,0%
Celkem 121 45 2 37,2% 1,7%

Zjištěné nedostatky

Česká obchodní inspekce zjistila ve 2 případech porušení ustanovení § 6 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, které zakazuje prodávajícímu diskriminovat spotřebitele při prodeji výrobků nebo poskytování služeb (tj. zakazuje odlišné zacházení s lidmi ve srovnatelných situacích na základě různé rasy, etnického původu, národnosti, pohlaví, sexuální orientace, věku zdravotního postižení, víry, náboženského vyznání a světového názoru).

V obou případech se jednalo o diskriminaci z hlediska věku:

  • 1x bylo zjištěno, že kontrolovaná osoba prodávající spotřebitelům použité výrobky a starožitnosti prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, tj. uzavírá kupní smlouvy distančním způsobem bez fyzické přítomnosti obou smluvních stran, uvedla na svých webových stránkách ve všeobecných podmínkách, v bodě 4 „Registrace“ informaci o tom, že registrovat se může právnická nebo fyzická osoba starší 18 let; kontrolovaná osoba nesdělila jakýkoli legitimní důvod, proč stanovila odlišné podmínky pro sobě rovné subjekty,
  • 1x bylo zjištěno, že kontrolovaná osoba stanovila odlišné podmínky pro poskytnutí služby pro sobě rovné subjekty bez jakéhokoliv legitimního důvodu, když na svých webových stránkách uvedla informace o omezení registrace do zákaznického konta osobám mladším 15 let a dále o možnosti registrace do jím provozovaného „Programu active beauty“ pouze pro osoby starší 16 let; určením pevných věkových hranic limitovala spotřebitele mladší 15 a 16 let v možnosti registrovat se do věrnostních programů a tím následně i využívat výhody a slevy, které z nich pro spotřebitele vyplývají.

Inspektoři, vedle specifického zaměření kontrol na oblast diskriminace, kontrolovali i ostatní ustanovení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a další právní předpisy.

Nejčastěji, ve 20 případech, prodávající neseznamovali spotřebitele s cenami nabízených výrobků nebo poskytovaných služeb v souladu s cenovými předpisy (§ 12), v 17 případech byly zjištěny nedostatky v dodržování zásad poctivosti prodeje (§ 3) a ve 14 případech se jednalo o nevydání dokladu o zakoupení výrobků, ačkoli si o něj spotřebitel požádal nebo vydání dokladu bez potřebných náležitostí (§ 16). Porušení dalších ustanovení zákona o ochraně spotřebitele a jiných právních předpisů bylo zjištěno v menším rozsahu.

Uložená opatření a jejich struktura

Česká obchodní inspekce v 1. čtvrtletí 2021 pravomocně uložila v souvislosti s prokázaným diskriminačním jednáním 1 pokutu ve výši 30 000 Kč, která se vztahuje ke kontrole zahájené již v roce 2019.

Dále v tomto období bylo v rámci kontrolní akce pravomocně uloženo celkem 22 pokut v celkové výši 122 500 Kč.

Pro porušení povinností stanovených právními předpisy byl uložen zákaz prodeje na 10 kusů výrobků v celkové hodnotě 2 900 Kč a zákaz používání na 3 kusy neověřených měřidel, která neodpovídala obecně závazným právním předpisům, technickým normám, jiným technickým předpisům, popřípadě schválenému typu.

Váš komentář