Radní města na své pravidelné schůzi 2. června mimo jiné projednali účetní závěrku a závěrečný účet města za loňský rok, schválili úpravu ceníku pro Zoo Hodonín, vybrali nejvhodnější nabídku z veřejné zakázky na úpravu uličního prostoru v Jánošíkově ulici a vzali na vědomí další postup při tvorbě plánu udržitelné městské mobility.

Radnice

Rada města předloží zastupitelstvu účetní závěrku a závěrečný účet města za loňský rok

Radní města projednali účetní závěrku a závěrečný účet města za loňský rok po přezkoumání auditorem a doporučili zastupitelům města oba dokumenty schválit. Hospodářský výsledek ve výši 92,8 milionu korun doporučují převést na účet výsledku hospodaření předcházejících účetních období, což je jediný možný přípustný způsob rozdělení hospodářského výsledku. Příjmy města v roce 2019 dosáhly výše 608,0 milionů korun, výdaje činily 557,3 miliony korun. Město splatilo rovněž část úvěrů ve výši 17,9 milionu korun. Účetní závěrka i závěrečný účet budou projednávat zastupitelé města 23. června.

Část vstupného do zoo podpoří záchranu ohrožených druhů

Rada města schválila zapojení Zoo Hodonín do mezinárodního systému podpory na záchranu ohrožených druhů zvířat a rostlin a schválila úpravu vstupného od 1. července. To se kvůli růstu nákladů zvýší u jednorázového vstupu o 10 korun. Část ze vstupného, u jednotlivců to budou 2 koruny, odvede zoo na zvláštní účet zaměřený na podporu ochranářských projektů v České republice i zahraničí. Projekty vybere zoo. Podporovat chce záchranu zvířat, které hodonínská zoo sama chová nebo projekty v zemích, s nimiž zoo dlouhodobě spolupracuje.

Revitalizace ulice Jánošíkova může začít 

Radní města vybrali nejvhodnější nabídku veřejné zakázky na úpravu uličního prostoru v Jánošíkově ulici. Předmětem revitalizace budou místní komunikace, vybudování parkoviště s podélnými stáními, chodníky, také přeložky veřejného osvětlení a dalších kabelů. Z pěti oslovených společností se soutěže zúčastnili 4 uchazeči. Vítězná nabídková cena 13,878 milionu korun se v elektronické aukci snížila o téměř 200 tisíc korun. Stavební práce začnou v létě.

Vzniká Plán udržitelné městské mobility

Rada města se zabývala postupem prací na vytvoření Plánu udržitelné městské mobility. Jeho smyslem je řešení organizace veškeré dopravy ve městě tak, aby doprava byla bezpečná, spravedlivá pro všechny společenské skupiny obyvatel, dlouhodobě ekonomicky i funkčně udržitelná a aby co nejméně zatěžovala životní prostředí. Na zpracování plánu spolupracuje odbor rozvoje města se spolkem Partnerství pro městskou mobilitu, jehož členem je naše město. V průběhu léta se uskuteční analýzy a vznikne Strategie rozvoje dopravy města Hodonína. Se strategií se na podzim seznámí i veřejnost. Analytické údaje pro tvorbu plánu a cyklistické dopravy poskytnou i data z nedávné kampaně „Do práce na kole“.Kompletní usnesení ze schůze rady města najdete na webových stránkách města v části Město a úřad –– Samospráva – Rada města – Usnesení