Koncem minulého roku mohla veřejnost vybírat jeden ze čtyř návrhů loga pro budoucí Lesopark Dúbrava, kterým se bude park v městské části Bažantnice prezentovat. O vítězném logu rozhodlo hlasování na sportovní akci „Kopeme za Lesopark“ v polovině září minulého roku a internetová anketa. Celkem se do obou forem výběru loga aktivně zapojilo šest stovek občanů.

Na sportovní akci „Kopeme za Lesopark, která se uskutečnila 15. září loňského roku, se do výběru loga zapojilo 202 sportovců a účastníků. Dalších 399 zájemců pak vybíralo logo po dobu asi dvou měsíců elektronicky na sociálních sítích na internetu. Jaké byly výsledky? Téměř dvěma pětinám hlasujících se nejvíce líbilo barevné logo, zahrnující tři hlavní oblasti budoucího areálu – lesopark, sportoviště a Dům přírody – s ústředním prvkem bažanta. Tímto logem se bude lesopark prezentovat.

I když projekt lesoparku není v letošním roce podpořen žádnými dotačními programy, práce na projektu pokračují. V současné době je les kategorizován jako „příměstský les“ a vzhledem k tomu, že stávající nájemce žádá o ukončení nájemní smlouvy, bude třeba v nejbližší době rozhodnout o způsobu péče o les a o dalším postupu. Bez ohledu na to pokračují práce na přeměně Ekocentra na Dům přírody a příprava výstavby provozní budovy pro zaměstnance zoologické zahrady, které se nacházejí v areálu lesoparku nebo v jeho blízkosti.

Projekt Lesopark Dúbravav Bažantnici je společným projektem města Hodonína a Moravských naftových dolů (MND, a.s., Hodonín) na vytvoření veřejného prostoru pro setkávání lidí a pro aktivní trávení volného času v přirozeném prostředí obklopeném přírodou. Zahrnuje lesopark, sportovní zařízení, Dům přírody a zoologickou zahradu. Projekt byl představen veřejnosti v polovině loňského roku.

Lesopark Dúbrava je unikátním územím v blízkosti obytné zóny, které těsně přiléhá k soustavě chráněných území NATURA 2000. Zahrnuje mnoho typů přírodních stanovišť a vyskytují se tam vzácní i chránění živočichové a rostliny, dokonce i omezené svým výskytem pouze na určitou oblast (endemické).