Hlavní husitské bitvy, místní srovnání výsledků parlamentních voleb, ale také zmapované zajatecké tábory za první světové války a rozmístění rozhleden a českého trampingu. To vše nabízí webový portál Český historický atlas, který je od května zdarma přístupný všem zájemcům. Portál je výsledkem spolupráce odborníků z Historického ústavu AV ČR a Fakulty stavební ČVUT v Praze.

Portál je přístupný na adrese https://cha.fsv.cvut.cz a byl vytvořený jako volně přístupná webová mapová aplikace s využitím nejmodernějších geografických technologií.

Politické, společenské i kulturní dějiny na mapách

Elektronické historické atlasy zpřístupněné na internetu jsou veřejností vysoce žádané. Přesto bylo zatím možné využívat jen internetové atlasy zahraniční, které informují o českých a československých dějinách velmi povšechně a často zkresleně, případně některé dílčí historické mapy, mnohdy vytvořené laickými autory, obsahují řadu rozporuplných údajů. Portál Český historický atlas prezentuje historické vědy v kontextu moderní kartografie. Své uplatnění nalezne ve vzdělávání a popularizaci, měl by rovněž rozvíjet schopnost orientace v prostoru s vazbou na topografii historických jevů a procesů.

Rozsah portálu, podobně jako jeho tištěných předchůdců, Akademického atlasu českých dějin a Českého historického atlasu (Kapitoly z dějin 20. století), zdaleka neumožnil pokrýt všechna témata k dějinnému vývoji českých zemí.

Výběr map pro portál se řídil několika zásadami, na nichž se autorský tým shodl: sledovat hlavní etapy a mezníky českých a československých dějin a zároveň vytipovat a vytvořit nové mapy s tematikou, která dosud nebyla kartograficky zpracována.

Do osmi hlavních oddílů byly zařazeny např. mapy s církevní tematikou (poutní místa), z nejnovějších českých a československých dějin (české země a železná opona, události listopadu 1989), k válečným událostem (zajatecké tábory první světové války), k dějinám osídlení a obyvatelstva (královská věnná města, migrace či osudy židovských obyvatel). Samostatný oddíl je věnován krajině a společnosti (turismus, lázeňství a jeho vývoj, ochrana přírody a kulturních památek). Jednotlivé oddíly i mapy provázejí stručné texty spolu s vyobrazeními (staré mapy, fotografie aj.).

Zpracování jednotlivých map a problémy, s nimiž se autoři portálu museli při své práci vypořádat, přibližují záznamy dílčích přednášek dostupných na adrese https://cha.fsv.cvut.cz/workshop/.

Portál je jedním z výstupů projektu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity
(NAKI II, č. DG16P02H010) Ministerstva kultury ČR. V letech 2016 až 2020 jej řešili pracovníci Historického ústavu AV ČR s odborníky z katedry geomatiky Fakulty stavební ČVUT a katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty UK.

Váš komentář