Fenomenologie stojí ve středu vědeckého bádání Hanse Rainera Seppa. Německý rodák už téměř 25 let výrazně vstupuje do české filozofie – a to jak odborně, tak i díky svému organizačnímu talentu. Dnes za svůj mimořádný přínos obdržel pamětní medaili Jana Patočky, kterou Akademie věd ČR uděluje k ocenění výsledků práce českých a zahraničních vědců a též osob podporujících rozvoj vědy.

Hans Rainer Sepp za svou vědeckou kariéru odvedl velké množství různorodé práce. V jeho portfoliu lze najít čtyři filozofické monografie, nepočítaje další, na nichž se podílel, příručky dějin fenomenologického hnutí Edmund Husserl und die phänomenologische Bewegung (1988), autorskou divadelní hru a další. Uspořádal desítky konferencí, workshopů, zájem o filozofii a zejména fenomenologii uplatnil při vyučování i ve vedení nejrůznějších institucí.

Zaujímá přední místo mezi těmi, kdo českou filozofii napojují na živou tradici filozofie světové, pozvedají ji na evropskou úroveň a prakticky ji uvádějí na mezinárodní fórum. Jeho přínos dalece přesahuje hranice Česka – pomohl například etablovat fenomenologii na univerzitách Dálného východu a zároveň tento obor obohatit o prvky východních mudroslovných tradic.

V projektu „Centrum fenomenologických bádání“ se Hans Rainer Sepp v letech 1996–2004 podílel na budování široké sítě mezinárodních vědeckých kontaktů soustředěných kolem Archivu Jana Patočky při Filosofickém ústavu AV ČR; velkou měrou tak přispěl k mezinárodnímu odbornému renomé Patočkova archivu a tím i ústavu samého.

Váš komentář