Česká obchodní inspekce provedla ve 2. čtvrtletí 2020 kontrolní akci zaměřenou na diskriminaci spotřebitele. Celkem uskutečnila 134 kontrol a podezření na některou z forem tohoto nežádoucího jednání zjistila ve 3 případech. „Ve druhém čtvrtletí roku 2020 došlo, v souvislosti s výskytem COVID-19, k mírnému poklesu počtu provedených kontrol oproti prvnímu čtvrtletí. Přesto ve sledovaném období vzniklo důvodné podezření na některou z forem diskriminačního jednání. Česká obchodní inspekce bude problematice diskriminace spotřebitele věnovat zvýšenou pozornost i v následujícím čtvrtletí roku 2020,“ říká ředitel ČOI Mojmír Bezecný.

Česká obchodní inspekce v období od 1. dubna do 30. června 2020 uskutečnila 134 kontrol, ve kterých se zaměřila na společensky nežádoucí jev – diskriminaci spotřebitele. Vedle prověřování, zda nedochází ze strany prodávajících k některé z forem diskriminace spotřebitelů, bylo součástí kontrol ověřování dodržování dalších právních předpisů. Podezření na některou z forem diskriminace zjistila celkem ve 3 případech, což představuje 2,2% z celkového počtu 134 provedených kontrol. Porušení dalších právních předpisů zaznamenala v 31 případech, tj. 23,1 %.

InspektorátPočet kontrolKontroly se zjištěnímZjištění v %
celkem§ 6celkem§ 6
Středočeský a Hl. město Praha111100,0%100,0%
Jihočeský a Vysočina61016,7%0,0%
Plzeňský a Karlovarský4000,0%0,0%
Ústecký a Liberecký111100,0%100,0%
Královéhradecký a Pardubický0000,0%0,0%
Jihomoravský a Zlínský0000,0%0,0%
Olomoucký a Moravskoslezský12228122,6%0,8%
Celkem13431323,1%2,2%

Zjištěné nedostatky

Podezření na porušení ustanovení § 6, které zakazuje prodávajícímu diskriminovat spotřebitele při prodeji výrobků nebo poskytování služeb, vzniklo celkem ve 3 případech:

  • v 1 případě byla na webových stránkách obchodního řetězce uvedena informace o možnosti registrace, do jím provozovaného věrnostního programu, pouze pro osoby starší 18 let
  • v 1 případě bylo zjištěno rozdílné stanovení cen vodného pro obyvatele s trvalým pobytem ve výši 25 Kč/m3 a pro obyvatele s jiným než trvalým pobytem ve výši 50 Kč/m3
  • v 1 případě byl spotřebiteli provozovatelem inzertního serveru smazán inzerát, ačkoliv inzeráty jiných inzerentů s obdobným textem smazány nebyly

Vedle specifického zaměření kontrol na oblast diskriminace bylo součástí kontrolní akce ověřování plnění ostatních ustanovení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a dalších právních předpisů.

Nejčastěji, v 11 případech, byly zjištěny nedostatky v dodržování zásad poctivosti prodeje (§ 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele). Porušení dalších ustanovení zákona o ochraně spotřebitele bylo zjištěno v menším rozsahu.

Uložená opatření

V 2. čtvrtletí 2020 nabyly, v souvislosti s prokázaným diskriminačním jednáním, právní moci 3 pokuty v celkové výši 175 000 Kč. Všechny 3 pokuty se vztahovaly ke kontrolám provedeným v roce 2019.

Na základě zjištěných porušení právních předpisů bylo v rámci kontrolní akce pravomocně uloženo v období od 1. 4. do 30. 6. 2020 celkem 10 pokut v celkové výši 242 000 Kč. Počty pokut a jejich výše zahrnují i pokuty za další porušení právních předpisů, která byla v rámci kontrol zjištěna, a mohou se tak projevit i v jiných kontrolních akcích. Pro porušení povinností stanovených právními předpisy byl uložen zákaz prodeje na 52 kusů výrobků v celkové hodnotě 3 453 Kč a zákaz používání na 8 kusů neověřených měřidel, která neodpovídala obecně závazným právním předpisům, technickým normám, jiným technickým předpisům, popřípadě schválenému typu.