Česká obchodní inspekce vyhodnotila kontroly dodržování právních předpisů při prodeji alkoholu a tabáku. V průběhu roku 2020 uskutečnila celkem 5 382 kontrol a porušení zákonů zjistila téměř ve 44 %. „Za zvláště závažné lze považovat časté porušování zákazu prodeje nebo podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18 let, které bylo zjištěno ve 171 případech při 237 kontrolách s figuranty. Je tedy zřejmé, že pro osoby mladší 18 let není problém alkoholické nápoje v tržní síti zakoupit. Pro vysokou míru zdravotního rizika, které představuje konzumace alkoholických nápojů zejména pro mladistvé, bude Česká obchodní inspekce v těchto kontrolách pokračovat i v roce 2021,“ říká k závěrům kontrol ředitel České obchodní inspekce Mojmír Bezecný.

Česká obchodní inspekce v období od 2. ledna do 31. prosince 2020 uskutečnila 5 382 kontrol zaměřených na nabídku, prodej a skladování alkoholických nápojů a tabákových výrobků. Cílem kontrolní akce bylo prověřit dodržování právních předpisů, upravujících nabídku, prodej a skladování alkoholických nápojů a tabákových výrobků, zejména zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, zákona č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu a zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních. Dále byl kontrolován zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Porušení některého z ustanovení zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, bylo zjištěno ve 288 případech.

Porušení zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, bylo kvalifikováno v 6 případech.

Při 2 329 kontrolách obchodníci porušili právní předpisy, což je 43,3 % z celkového počtu 5 382 provedených kontrol.

V rámci kontrolní akce byly ke 237 kontrolám přizvány osoby mladší 18 let. Prodej alkoholických nápojů osobám mladším 18 let byl zjištěn ve 171 případech.

ČOI při těchto kontrolách také spolupracovala s orgány státní správy, kdy 91 kontrol provedla za účasti Policie ČR, 122 kontrol bylo v součinnosti s pracovníky živnostenských úřadů, 26 kontrol ve spolupráci s příslušníky Hasičského záchranného sboru ČR, 1 kontrola ve spolupráci s Českou inspekcí životního prostředí a rovněž 1 kontrola ve spolupráci s hygienickou stanicí.

Česká obchodní inspekce byla ve své činnosti ovlivněna epidemiologickou situací a s ní souvisejícími opatřeními vlády ČR, které měly v roce 2020 vliv na snížení počtu provedených kontrol.

 

Inspektorát Počet provedených Kontroly se  zjištěním Zjištění v %
Středočeský a Hl. město Praha 766 453 59,1%
Jihočeský a Vysočina 956 289 30,2%
Plzeňský a Karlovarský 496 239 48,2%
Ústecký a Liberecký 661 294 44,5%
Královéhradecký a Pardubický 1 101 383 34,8%
Jihomoravský a Zlínský 456 163 35,8%
Olomoucký a Moravskoslezský 946 508 53,7%
Celkem 5 382 2 329 43,3%

 

Zjištěné nedostatky

Porušení některého z ustanovení zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, bylo zjištěno ve 288 případech.

Nejčastěji obchodníci (255 případů) porušovali některá ustanovení týkající se prodeje alkoholu. Konkrétně se jednalo o tato ustanovení:

  • ve 171 případech bylo zjištěno porušení ustanovení, které zakazuje prodávat nebo podávat alkoholický nápoj osobě mladší 18 let (§ 11 odst. 5)
  • v 78 případech prodejci neumístili na místech prodeje alkoholických nápojů pro spotřebitele zjevně viditelný text týkající se zákazu prodeje těchto nápojů osobám mladším 18 let, případně nebyl tento text pořízen v zákonem stanoveném provedení, tj. v českém jazyce, černými tiskacími písmeny na bílém podkladě o velikosti písmen nejméně 2 cm (§ 13 odst. 1)
  • v menší míře, v 6 případech, bylo porušeno některé jiné ustanovení tohoto zákona

Dále obchodníci (33 případů) porušovali některá ustanovení týkající se prodeje tabáku, kdy například:

  • v 9 případech bylo zjištěno, že obchodníci porušili zákaz prodávat nebo podávat tabákové výrobky, bylinné výrobky určené ke kouření a elektronické cigarety a porušili zákaz prodávat nebo podávat kuřácké pomůcky osobě mladší 18 let ( 3 odst. 4)
  • v 8 případech prodejce při prodeji tabákových výrobků, kuřáckých pomůcek, bylinných výrobků určených ke kouření a elektronických cigaret prostřednictvím prostředku komunikace na dálku nevyloučil prodej těchto výrobků osobám mladším 18 let, případně nebyl vybaven počítačovým systémem, který by jednoznačně ověřil věk spotřebitele, neboť prodejce je dle tohoto ustanovení povinen v okamžiku prodeje ověřit, že kupující spotřebitel není mladší 18 let ( 6 odst. 1)
  • v dalších 16 případech bylo porušeno některé jiné ustanovení tohoto zákona

Porušení zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, bylo kvalifikováno v 6 případech, kdy například ve 4 případech byl zjištěn prodej cigaret konečnému spotřebiteli za cenu vyšší, než byla cena uvedená na tabákové nálepce (§ 112).

Porušení některého z ustanovení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, bylo prokázáno celkem v 2 666 případech. Mezi nejčastější porušení (1 099 případů) patřilo neseznámení spotřebitele s cenou nabízených výrobků a poskytovaných služeb (§ 12), v 864 případech se jednalo o porušování zásad poctivosti prodeje (§ 3) nebo v 289 případech nebyl vydán dokladu o zakoupení výrobků, ačkoli si o něj spotřebitel požádal nebo vydání dokladu bez potřebných náležitostí (§ 16). Porušení dalších ustanovení zákona o ochraně spotřebitele bylo zjištěno v menším počtu.

Ve 102 případech bylo zjištěno porušení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění, v 50 případech došlo k porušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1007/2011 o názvech textilních vláken a souvisejícím označování materiálového složení textilních výrobků a o zrušení směrnice Rady 73/44/EHS a směrnic Evropského parlamentu a Rady 96/73/ES a 2008/121/ES a v 74 případech bylo kvalifikováno porušení dalších zákonů v dozorové kompetenci České obchodní inspekce.

V některých kontrolních případech bylo zjištěno porušení více zákonů, resp. jednotlivých ustanovení, současně.

Uložená opatření

Česká obchodní inspekce v tomto období pravomocně uložila 2 175 pokut v celkové hodnotě 24 834 100 Kč. Pro porušení povinností stanovených zvláštními předpisy byl v rámci kontrolní akce uložen zákaz prodeje na 3 780 kusů výrobků v celkové hodnotě 204 642,70 Kč a zákaz používání na 287 kusů neověřených měřidel, která neodpovídala obecně závazným právním předpisům, technickým normám, jiným technickým předpisům, popřípadě schválenému typu.

Váš komentář